صادرات‌تركيه‌به‌ايران‌آب‌رفت

Jahan e-Sanat - - News -

بــه نظر ميرســد واردات ايران از تركيه كاهش يافته است چراكه طبق آمارهاي منتشرشده از سوي اداره آمار تركيه، صادرات رسمي تركيه به ايران در نيمه نخست سالجاري ميالدي با افت 1۴ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 1/537 ميليارد دالر رسيد. اين در حالي است كه مبادالت تجاري ايران با اين كشور در شش ماهه نخست سالجاري ميالدي رشد 11 درصدي داشته اســت. بر اين اساس مبادالت تجاري ايران و تركيه در شــش ماهه نخستسالجاريميالدي23/5 ميليارد دالر اعالم شده است. اين رقم در شش ماهه نخست سال قبل ۴/795 ميليارد دالر بوده است.

براساس اين گزارش، صادرات تركيه به ايران در ماههاي ژانويه تا ژوئن 2017 با كاهش 1۴ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 1/537 ميليارد دالر رســيده است. تركيه در ماههاي ژانويه تا ژوئن سال قبل 2/596 ميليــارد دالر كاال به ايران صادر كرده بــود. واردات تركيه از ايران در شــش ماهه نخست امسال رشد قابل توجه27 درصدينسبتبهمدتمشابهسالقبل داشته است. تركيه در ماههاي ژانويه تا ژوئن سال قبل 2/199 ميليارد دالر كاال از ايــران وارد كرده بود كه اين رقم در مدت مشابه امسال به 3/783 ميليارد دالر افزايش يافته است.

ايندرحالياستكهمبادالتتجاري ايران و تركيه در سال 2016 با كاهش يك درصدي نسبت به سال 2015 به 9/667 ميليارد دالر رسيده بود. تركيه در سال 2016 بالغ بر ۴/699 ميليارد دالر كاال از ايران وارد و ۴/968 ميليارد دالر كاال به ايران صادر كرده بود. همچنين واردات تركيه از ايران در سال 2015 بالغ بر 6/096 ميليارد دالر و واردات از ايران 3/663 ميليارد دالر گزارش شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.