كاهش‌۰۴‌درصدي‌صادرات‌پسته

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-تجارتپستهايرانيدرچهارماههامسالنشانميدهدكهصادرات اين محصول بيش از1۴ درصد از نظر وزني و بالغ بر63 درصد از نظر ارزشي نسبت به همين بازه زماني در سال گذشته كاهش پيدا كرده است، البته اين محصول ارزآور نسبت به سال گذشته گرانتر مبادله ميشود.

براساس آخرين آمار منتشر شده از گمرك طي چهار ماهه امسال61 هزار 659و تن 617و كيلوگرم انواع پسته و مغز پسته به65 كشور مختلف صادر شــده كه ارزشي بالغ بر 173 ميليون و 663 هزار و 927 دالر داشته است. اين آمار نشان ميدهد كه صادرات پسته97/1۴ درصد از نظر وزني 36/۴6و درصد از نظر ارزشي نسبت به چهار ماهه نخست سال گذشته كاهش يافته است. البته آمارها نشان ميدهد كه پسته ايراني باارزشتر از سال گذشته در بازار جهاني مبادله شده است چراكه براساس آمارهاي منتشر شده رسمي در سال گذشته هر كيلوگرم پسته9 دالر و55 سنت معادل92 هزار و87 تومان صادر ميشد در حالي كه ارزش پسته صادراتي امسال به صورت ميانگين01 دالر و 2۴ سنت معادل 33 هزار تومان شده است.

در صادرات طالي سبز نكته جالب توجه ديگري وجود دارد و آن، اينكه هر كيلوگرممحمولهصادراتيدرزمينهاينمحصولازپوستپسته52 سنتيحدود 900 تومان- و پسته تازه 2/5 دالري - معادل حدود 9 هزار تومان- تا مغز پسته 25 دالري معادل 88 هزار تومان متفاوت است كه نشاندهنده ارزانترين و گرانترين محموله صادراتي در بازارهاي جهاني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.