افزايش‌صادرات‌برنج‌هند‌با‌تقاضاي‌باالي‌ايران

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم-بهداليليهمچونافزايشخريدبرنجتوسطايران،برنجباسماتي،با پيشيگرفتنازگوشتبوفالو،بهاصليترينكااليصادراتيكشاورزياينكشور در فصل بهار تبديل شد. از اين رو طي بازه زماني آوريل تا ژوئن، برنج باسماتي 29 درصد از كل ارزش محصوالت غذايي كشاورزي و فرآوري شده صادر شده هندرابهخوداختصاصدادهدرحاليكهسهمگوشتبوفالو33/91 درصدبوده است.درهمينراستاگورنامآرورا،مديرشركتكوهنورفودزهندگفت:افزايش تقاضا از جانب ايران حجم صادرات برنج باسماتي را باال برده است.

همچنين آمارهاي سازمان توسعه صادرات محصوالت غذايي كشاورزي و فرآوري شده هند نشان ميدهد ميزان صادرات برنج باسماتي اين كشور در سه ماهه نخست سال مالي جاري به يك ميليون 1256و هزار تن رسيده در حالي كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته يك ميليون 1186و هزار تن بوده است. اين ميزان از نظر حجم افزايشي شش درصدي را نشان ميدهد اما بهدليلافزايشقيمتبرنجباسماتي،ارزشبرنجصادرشدهدرسهماههامسال 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان ميدهد. قيمت هر تنبرنجباسماتيهندسالگذشتهحدود787 دالربودامااينرقمدرسهماهه نخست سال مالي جاري 1009هب دالر رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.