به‌روند‌افزايشي‌صادرات‌فرش‌خوشبين‌نيستيم

Jahan e-Sanat - - News - همين اطراف

‪http://monaghese.niopdc.ir http://iets.mporg.ir‬ www.shana.ir

اگرچه در دهه گذشــته فرش دســتباف ايران متاثــر از عوامل متعدد داخلــي و خارجي بود اما در ســال 95 بيش از 90 ميليون دالر فــرش ايراني مســتقيم به آمريــكا صادر شــد و در مجموع هم صادرات فرش ايران به نزديك 359 ميليون دالر رســيد. با اين حال بــه نظر ميرســد در حال حاضــر وضعيت صــادرات فرش دســتباف خوب است اما مطلوب نيســت. در هميــن رابطه رييس مركز ملي فــرش با بيان اينكه تا يك دهه قبل متوســط صادرات ســاالنه فــرش دســتباف حدود 500 ميليــون دالر بود، افزود: در سالهاي اخير به عللي مثل وقوع تحريمهاي مستقيم از طرف آمريكا و همينطور پيامدهاي تحريمهاي غيرمســتقيم بر اقتصاد ايران كه منجر بــه باال رفتــن هزينههاي صــادرات و ريســك فعاليتهاي تجاري برونمرزي ميشد، صادرات فرش دستباف كاهش يافت.

حميد كارگر بــا تاكيد بر اينكه عوامــل ديگري در كاهش صادرات فرش دستباف ايراني غير از تحريمها اثرگذار بودند، گفت: به عنوان نمونه ميتوان به وقوع يك ركود اقتصادي در برخي كشــورهاي اروپايي مثل ايتاليــا و همچنين تغيير ســبك زندگي و ســاليق مصرفكنندگان در بازارهاي هــدف در كنار بروز و ظهور كفپوشهاي جايگزين براي فرش دستباف مثل كفپوشهاي صنعتي و ماشــيني و برخي عوامل داخلي مثل تــورم در قيمت مواد اوليه و افزايش قيمت شــديد مواد اوليه بهويژه در سالهاي 1390 تا 1392 اشاره كرد.

وي اظهار داشــت: در سه سال اخير اين رونــد كاهش صادرات متوقف و بــه روند افزايش تبديل شــد و به همين دليل ميگوييم وضعيت صادرات فرش دســتباف خــوب اســت چــون از وضعيت كاهشي به افزايشي برگشتيم.

رييس مركز ملي فرش ايران با تاكيد بر اينكه تا رسيدن به متوسط صادراتي دهه قبــل هنوز خيلي فاصلــه داريم، گفــت: با ظرفيت، گنجايش و كشش بازارهاي مصرف هم فاصله محسوس است.

وي بــا بيــان اينكــه يكــي از اتفاقاتــي كه باعث شــد روند افزايش صادرات شكل گيرد، رفع تحريمهاي مستقيم اعمالشده از طرف آمريكا بود، اظهار داشت: در سال قبل از وقوع اين تحريم يعني 2009 ســاالنه حدود 80 ميليون دالر فرش دستباف ايراني مستقيما به آمريكا صادر ميشد اما اين روند در سالهاي تحريم به صفر رسيده بود و كشــورهاي رقيب ما بهويژه هند و پاكســتان جايگزين ما در بازار آمريكا شده بودند.

كارگر گفــت: با توافق برجام و ازســرگيري صادرات فرش ايران به اياالت متحده آمريكا به عنوان بزرگتريــن واردكننــده فــرش دســتباف در دنيــا و اصليترين خريدار اين دســتبافتهها شاهد روند پرشتاب صادرات فرش ايران به آمريكا بوديم و همين امر باعث افزايش رقم صادراتي فرش شــد بهطــوري كه در ســال 95 بيش از 90 ميليــون دالر فرش ايراني مستقيما به آمريكا وارد شد و در مجموع هم صادرات فرش ايران به حدود 359 ميليون دالر رسيد.

وي با بيان اينكه 5700 تن فرش دســتباف در ســال 95 صادر شد، گفت: صادرات فرش دستباف ايراني در مجموع نسبت به سال ۴9 بيش از 13 درصد رشد وزني و بيش از 23 درصد رشد ارزشي داشت.

رييس مركز ملي فــرش ايران با بيان اينكه خوشــبين و مطمئن به روند افزايشــي صــادرات فرش دستباف نيستيم، گفت: مگر اينكه به الزامات و پيششرطهاي آن هم توجه كنيم.

كارگر با بيان اينكه در مجموع فــرش ايراني به 80 كشــور دنيا صادر ميشود، گفت: روند افزايشي صــادرات را در صورتــي ميتوان ادامــه داد كه ســليقه مخاطبان و مصرفكننــدگان امــروز را در نظر بگيريم و توليــد و صادراتي متناسب با نياز و سليقه مخاطب را شــكل دهند و همچنين براي احياي برند فرش ايراني از ابزارهاي متفــاوت از جمله توليد باكيفيت در كنــار تبليغات موثر اســتفاده و نوع فعاليــت رقباي خودمان را رصد كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.