LPG ايران

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

گروه انرژي- از مهمترين چالشها در اقتصــاد ملي ايــران جلوگيري از خامفروشي و تكميل زنجيره ارزشافزوده در صنايع پاييندستي است.

در كشــوري كه داراي بزرگترين ذخاير گازي و نفتي جهان است، واردات بنزين نبايد انجام شود. در حال حاضر توليــد بنزين حدود ۷۶ ميليون ليتر و مصرف بنزين حدود ۸۷ ميليون ليتر است، به عبارت ديگر حدود ۲۱ ميليون ليتر فاصله توليــد و مصرف بنزين در كشــور اســت كه با واردات بنزين پر ميشود.

اكنون اين فاصله با واردات بنزين پر ميشود كه موجب خروج ارز از كشور اســت از همين رو مسووالن براي رفع اين مشــكل اقدامات بسياري را انجام دادهاند از جمله راهاندازي پااليشــگاه ستاره خليجفارس و به روز و نوينسازي پااليشگاههاي موجود در كشور.

در همين راستا معاون وزير نفت با اشاره به پروژه ارتقاي كيفي توليدات پااليشــگاههاي كشــور توضيح داد: تاكنون قــرارداد تجاري پااليشــگاه اصفهان با شركت دايلم كره به ارزش ۵/۲ ميليارد يورو امضا شده و قرارداد با پااليشگاههاي تبريز و تهران نيز به امضا رســيده و مذاكره براي ارتقاي كيفي پااليشگاه بندرعباس نيز پيشرفتهاي خوبي داشته و اكنون در مرحله مذاكره با فاينانسور هستيم.

عباس كاظمي در حاشــيه مراسم امضاي توافقنامــه پروژه ارتقاي كيفي پااليشــگاه نفت تبريز بــا كرهجنوبي در جمــع خبرنگاران تاكيــد كرد: با قراردادهايي كــه جهت ارتقاي كيفي محصوالت پااليشگاههاي كشور امضا ميشــود، ميزان مازوت تا سال ۴۰۴۱ به كمتر از ۰۱ درصد خواهد رســيد و تمام محصوالت استاندارد يورو خواهند داشت.

وي با اشاره به قرارداد ارتقاي كيفي پااليشــگاه تبريز بيان كرد: ارزش اين قرارداد كه با شركت SKEC كرهجنوبي امضا شد۶/۱ ميليارد يورو است و بستگي به زمان قرارداد تجاري و مالي و پيشرفت مذاكرات با بانك مركزي و اگزيمبانك كره دارد و ســاخت آن طي ۸۴ ماه به پايان خواهد رسيد.

عباس كاظمي با اشاره به اينكه در حال حاضر پااليشگاه ستاره خليجفارس روزانه هفت ميليون ليتر بنزين توليد ميكند، ابراز اميدواري كرد كه رقم توليد به ۱۱ ميليون ليتر برسد.

ذخيرهبنزينكشوربيشازيك ميليارد ليتر است

مديرعامل شركت پااليش و پخش فرآوردههــاي نفتي با اعالم اينكه طي ۵۳۱ روز گذشته متوسط مصرف بنزين ۹۷ ميليون ليتر بوده است، اظهار داشت: در حال حاضر ميزان ذخاير بنزين يك ميليارد ليتر است.

وي همچنيــن گفــت: در مجموع در ۵۳۱ روز گذشــته به طور متوسط كمتر از ۲۱ ميليون ليتر واردات بنزين داشتهايم.

كاظمي با اشــاره به اينكه در حال حاضرپااليشگاهستارهخليجفارسروزانه هفت ميليون ليتر بنزين توليد ميكند، ابراز اميدواري كرد كه رقم توليد به ۱۱ ميليون ليتر برسد.

وي در ادامه در مورد واحد بنزينسازي پااليشگاه خليجفارس اظهار كرد: اين واحد در حال حاضر روزي هفت ميليون ليتر بنزين توليد ميكند و اميدواريم تا شهريور ميزان توليد بنزين اين پااليشگاه به۱۱ ميليون ليتر برسد. مجموعا از زمان راهاندازي اين واحد تاكنون بيش از ۰۰۳ ميليون ليتر توسط اين پااليشگاه بنزين توليد و وارد بازار شده است.

مديرعامل شركت پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران با تاكيد بر اينكه فاز نخست پااليشگاه ستاره خليجفارس تا پايان امسال تكميل ميشود، تصريح كرد: فاز نخســت تقريبا تكميل و در ســرويس قــرار دارد و در حال تثبيت عملياتي است. فاز دوم نيز سال آينده تكميل خواهد شد.

پيشنهاد كاهش 150 توماني قيمت CNG

علي محموديان با اشــاره به رشد افسارگسيخته متوسط مصرف بنزين در كشور از ابتداي سالجاري تاكنون گفت: از ابتداي فروردينماه امســال تاكنون متوســط مصرف بنزين به حدود ۰۸ ميليون ليتر در روز رسيده كه جهشي حدود ۵/۸ درصدي نســبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

رييس اتحاديه كشوري سوختهاي جايگزين، CNG و خدمات وابسته با اعالم اينكه با توجه به ثابت بودن ميزان ظرفيت توليد بنزين عمال در شــرايط فعلي براي جبران كسري بين توليد و مصرف اين فرآورده نفتي روزانه ۰۱ تا ۲۱ ميليون ليتر بنزين وارد كشور شده و مقاديري هم از ذخاير كشور برداشت ميشود، افزود: اين افزايش توليد بنزين درحالي در كشور اتفاق افتاده كه ايران با بهرهبرداري از پنج فاز جديد پارسجنوبي ظرفيت توليد گاز طبيعي خود را به بيش از ۰۵۷ ميليون مترمكعب در روز افزايش داده است.

ايــن تحليلگر اقتصــاد و انرژي با تاكيد بر اينكه با بهرهبرداري از پنج فاز جديد پارسجنوبي، ظرفيت توليد گاز طبيعي ايران به حدود ۰۰۹ ميليون مترمكعــب در روز افزايش مييابد، اظهار داشــت: همزمان بــا افزايش ظرفيت توليــد گاز در بخش انتقال و توزيــع هم ظرفيت شــبكه انتقال گاز ايــران به بيــش از ۰۰۸ ميليون مترمكعب در روز رسيده است.

وي با بيان اينكه هماكنون ايران يكي از بزرگترين شبكههاي توليد، انتقال و توزيع گاز طبيعي در جهان را در اختيار دارد، افزود: مطالعه نرخ رشــد مصرف بنزين از ســال ۰۸۳۱ نشان ميدهد ساالنه برابر ۰۱ درصد بوده است. ميزان مصرف بنزين در سال ۰۸۳۱ برابر ۶۴ ميليون ليتر بود در حالي كه در ســال ۵۸۳۱ بــه ۴۷ ميليون ليتــر در روز افزايش داشت.

به گفته محموديان، از سال ۵۸۳۱، CNG ناجي بخش حملونقل سبك كشور شد و سهم مصرف ۴/۱ ميليون مترمكعب در روز تا سال ۰۹۳۱ به ۷۱ ميليونمترمكعبدرروزرسيدوتوانست روزانه از واردات ۷۱ ميليون ليتر بنزين جلوگيري كند و اين راهحلي مناســب براي جايگزيني انرژي بخش حملونقل با نگاه زيستمحيطي است.

وي بــا بيان اينكه با توجه به تمام مزيتهاي توســعه صنعت ،CNG مسووالن وقت قيمت اين انرژي پاك را حدود هشــت برابر افزايش دادند و قيمت اين سوخت در كشور ايران به باالتريــن قيمت در بين كشــورهاي مصرفكننــده CNG تبديل شــد، افزود: در سالهايي كه CNG در حال توســعه بود، نرخ رشد مصرف بنزين منفي چهار درصد بــود و با افزايش قيمت CNG مجدد نرخ رشد بنزين به ۰۱ درصد رســيد و واردات بنزين رونقي مجدد گرفت.

محموديان با اعــالم اينكه در حال حاضــر حدود دوهــزار و ۰۰۴ جايگاه CNG در ايــران بــا ظرفيت عرضه روزانــه ۰۴ تــا ۰۵ ميليون مترمكعب گاز به خودروهاي دوگانهســوز در مدار بهرهبــرداري قرار دارد، يادآور شــد: با وجود ايجاد اين ظرفيت عرضه CNG اما هماكنون به طور متوسط روزانه ۰۲ تا ۱۲ ميليون مترمكعب CNG در كشور عرضه و توزيع ميشود و بيش از نيمي از ظرفيت ايجادشده براي عرضه CNG در كشور خالي و بدون استفاده مانده است.

رييس اتحاديه كشوري سوختهاي جايگزين، CNG و خدمات وابسته در ادامه با تاكيد بر اينكه هماكنون سهم CNG در سبد ســوخت خودروهاي كشــور حدود ۱۲ تــا ۳۲ درصد بوده اين درحالي اســت كه امكان افزايش ســهم اين حامل انرژي پاك به ۵۴ تا ۰۵ درصد به راحتي امكانپذير است، گفت: دولــت و وزارت نفت در صورت موافقتباكاهشقيمت CNG ميتواند ضمن افزايش انگيزه براي استفاده از اين حامل انرژي بدون كوچكترين اقدام و سرمايهگذاريمجددحجموارداتبنزين را مديريت كند.

وي با بين اينكه اتحاديه كشوري ســوختهاي جايگزيــن، CNG و خدمات وابسته با توجه به اين موضوع كــه قيمت گاز طبيعــي تحويلي به جايگاههاي CNG كشــور بيش از ســه برابر قيمت بخش خانگي است، با ارائه پيشــنهادي بــه وزارت نفت خواستار كاهش ۰۵۱ توماني قيمت CNG شده است، افزود: كاهش ۰۵۱ توماني قيمت CNG منجر به ارزان شــدن بهاي اين حامل انرژي پاك از ۴۱۴ تومان فعلي به ازاي هر مترمكعب به كمتر از ۰۰۳ تومان شود.

اين فعال صنعت CNG كشور با بيان اينكه در صورت موافقت وزارت نفت با كاهــش ۰۵۱ توماني قيمت CNG در طــول چنــد هفته تقاضا براي مصــرف گاز در خودروها چهار تــا هفت ميليــون مترمكعب در روز افزايــش مييابد و در مدت ســه ماه بين ۷ تا ۹ ميليون مترمكعب افزايش مييابد و به مرز ۰۳ ميليون مترمكعب در روز خواهــد رســيد، تصريح كرد: افزايش مصرف CNG قطعا منجر به كاهش واردات بنزين ميشود و دست كم روزانه ســه تا چهار ميليون دالر صرفهجويي ارزي حاصل خواهد شد.

صادرات LPG ايران در ماه ژوئيه با رشــدي ۹۳ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۸۳ هزار و ۰۰۵ تن رسيد و ركورد قبلي يعني صادرات ۰۶۳ هزار تني در ماه ژانويه را شكست.

به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه خبري پالتس، منابع كشتيراني و تجاري گفتند صادرات LPG ايران در ماه ژوئيه با رشدي ۹۳ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۸۳ هزار و ۰۰۵ تن رسيده است. اين رقم باالتر از صادرات ۴۷۲ هزار تني ماه ژوئن است و ركورد قبلي يعني صادرات ۰۶۳ هزار تني در ماه ژانويه را نيز شكسته است.

آمارهاي كشتيراني نشان ميدهد صادرات LPG ايران طي بازه زماني ژانويه تا ژوئيه مجموعا به حدود ۴۹/۱ ميليون تن رسيده كه ۸۶۹ هزار تن آن به چين و محمولههايي نيز به اندونزي ارسال شده است.

ارسال LPG به اندونزي بعد از امضاي قرارداد شركت پرتامينا و شركت ملي نفت ايران در ماه مي ســال گذشته صورت ميگيرد. بر اساس اين قرارداد، ايران متعهد شده ۰۰۶ هزار تن LPG در قالب ۴۱ محموله طي سال ۷۱۰۲-۶۱۰۲ به اندونزي صادر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.