امكان واردات برق از تاجيكستان

Jahan e-Sanat - - News -

وزير نيرو در ديدار با وزير انرژي و ذخاير منابع آب جمهوري تاجيكستان، از برگزاري كميسيون مشترك ايران و تاجيكستان در ماههاي آينده خبر داد و گفت: اين امكان وجود دارد كه بخشي از برق توليدي سنگ توده۲ به ايران منتقل شود.

حميد چيتچيان، وزير نيرو در ديدار روز گذشته با عثمان علي عثمانزاده، وزير انرژي و ذخاير منابع آب جمهوري تاجيكستان در ساختمان ستادي اين وزارتخانه با اشاره به تعطيلي سازمانهاي اداري در پايتخت به منظور هرچه بهتر برگزار شدن آيين تحليف رياستجمهوري گفت: وزارت نيرو تعطيلي ندارد زيرا دو وظيفه حساس تامين آب و برق كشور را برعهده دارد.

وي با اشاره به اينكه اخيرا كميته پيگيري كميسيون مشترك در شهر دوشنبه تشكيل شده است، گفت: اميدوارم با پيگيري موارد مطرح شده در كميته، هرچه زودتر شاهد برگزاري كميسيون مشترك بين دو كشور باشيم.

چيتچيان با اشــاره به اينكه وزارت نيرو نهتنها بابت انرژي بلكه به عنوان رييس كميسيون انرژي هميشــه پيگير بوده كه موارد مورد عالقه دو طرف از نظر اقتصادي و فني فراهم شود تا بتوانيم همكاريهاي اقتصادي را توسعه دهيم، گفت: اميدواريم موضوع پرداخت بدهيها درخصوص نيروگاه ســنگ توده ۲ هرچه زودتر مرتفع شــود تا وزارت نيرو نيز بتواند دامنه همكاريهاي خود را گسترش دهد.

وزير نيرو با اشاره به پروژه «كاسا هزار» افزود: با اتمام پروژه، اين امكان وجود دارد كه ايران با اين خط همكاري كند و در آينده شايد بخشي از برق توليدي سنگ توده ۲ از طريق اين خط به ايران منتقل شود.

عثمان علي عثمانزاده، وزير انرژي و ذخاير منابع آب جمهوري تاجيكستان نيز با اشاره به حضور پاكستان، افغانستان، تاجيكستان و قرقيزستان با سرمايهگذاري خارجي در احداث خط ۰۰۵ كيلوولت كاسا هزار گفت: توافقهاي اوليه انجام شده و فقط مسايل فني باقي مانده كه اميدواريم تا پايان سال مناقصه برگزار شود و در سال بعد نيز كارهاي فني آن آغاز شود.

وزير انرژي و ذخاير منابع آب جمهوري تاجيكستان با اشاره به اينكه در بازديد از نمايشگاه بينالمللي برق، شركتهاي ايراني را بسيار توانمند ديديم و تمايل داريم در مناقصات تاجيكستان حضور داشته باشند، گفت: تا پايان سال ۷۱۰۲ تمام مناقصات به پايان خواهد رسيد و از سال بعد كارهاي ساخت آغاز ميشود. وي ادامه داد: براي خطهاي دائمي ۰۰۵ كيلوولت، مساله خريد و فروش و تعيين تعرفه در حال مشــخص شدن است و در اين اليحه پيشبيني شده است كه بخشي از بدهيها به وزارت نيرو از اين طريق پرداخت شود.

عثمانزادهبااشارهبهاينكهويبهنمايندگيازطرفرييسجمهورتاجيكستان در مراسم تحليف رياستجمهوري در ايران حضور دارد، اظهار داشت: تاجيكستان آمادگي دارد تا در ماههاي آينده كميسيون مشترك بين دو كشور را در دوشنبه برگزار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.