14

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- قائممقام وزیر بهداشت با اشاره به طرح توزیع مواد مخدر دولتی که اخیرا مطرح شده، گفت: این رویکردها و طرحها در جهت کاهش آسیب مواد مخــدر، برای کاهش مواجهه با قاچاقچی، کاهش رفتارهای پرخطر مانند رفتارهای جنسی پرخطر، دزدی، خشونت و.. و بازگشت افراد معتاد به اجتماع است.

ایرج حریرچی با اشــاره به طرح توزیع مواد مخدر دولتی که حواشی و اظهارنظرهایموافقومخالفبسیاریرادرپیداشته،افزود:طبقسیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر و موازین علمی روز دنیا، یک قسمت از تالشهای وزارت بهداشت و سایر ارکان نظام در جهت عدم مصرف مواد مخدر، پرهیز از مصرف و ترک آن است اما ثابت شده که این روشها و اهداف نمیتوانند در تمام موارد موفقیتآمیز باشند. بنابراین برای رسیدن به آنها باید به استفاده از رویکرد کاهش آسیب روی آورد. البته این رویکردها در تمام دنیا و از جمله کشور ما وجود دارد.

او با بیان اینکه رویکرد کاهش آسیب نسبت به مواد مخدر در کشور ما سابقه چند دههای دارد، تصریح کرد: به این صورت که افراد معتاد تحت نظر پزشــک از مصرف مواد مخدر با آسیبرسانی شدید مانند هروئین یا مواد مخدر تزریقی به سمت مصرف مواد مخدر دارویی خوراکی که رفتارهای پرخطــر افراد را کاهش داده، آنها را به جامعه برمیگرداند و زمینه را برای ترکشان فراهم میکند، سوق داده شوند. طرحی هم که اخیرا در این باره مطرح شد در همین راستا بوده و البته ما اصل طرح را ندیدهایم اما با توجه به چکشکاریهای علمی و نظرات کارشناسی که از سوی مجلس و دولت روی آن اعمال میشود، قاعدتا این طرح هم به سمت رویکردهای کاهش آسیبموادمخدرمیآید.اینتصورغلطیاستکهبگوییمعدهایمیخواهند مصرف مواد مخدر را در جامعه ترویج دهند. بنابراین این رویکردها و طرحها در جهت کاهش آسیب مواد مخدر، برای کاهش مواجهه با قاچاقچی، کاهش رفتارهایپرخطرمانندرفتارهایجنسیپرخطر،دزدی،خشونتو...وبازگشت افراد معتاد به اجتماع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.