افشینحبیبزاده:۲ گزینهنهاییشهرداریتهران هنوزانتخابنشدهاند

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-منتخبمردمتهراندرشورایپنجمگفت:امروزکمیسیونهای موقت شــورای پنجم گزارشــی از اقدامات خود را در اختیار شورا قرار میدهند.

افشــین حبیبزاده افزود: طبق روال همیشه جلسه اعضای شورای پنجم روز یکشنبه، ساعت 4 بعدازظهر برگزار خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا پنجشنبه این هفته دو نامزد نهایی شهرداری تهران انتخاب خواهند شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه زمان آغاز کار شورای پنجم اواســط شهریور است، کمی در زمانبندیها تغییر ایجاد شده و زمان بیشتری برای انتخاب شهردار خواهیم داشت. در نتیجه انتخاب دو نامزد شهرداری تهران پنجشنبه این هفته قطعیت ندارد. روز رایگیری برای تعیین دو کاندیدای نهایی شهرداری تهران هم هنوز مشخص نشده اســت و در جلسه امروز قرار است کمیسیونهای موقت شورای پنجم گزارشی از اقداماتی که تا حاال انجام دادهاند را در اختیار شورا قرار دهند. قرار است در این جلسه متن نهایی سوگندنامه خوانده شده و اگر موردی نداشته باشد، توسط اعضای شورا به تصویب خواهد رسید.

او در تشریح جزییات ســوگندنامه اظهار کرد: سوگندنامه شهردار متشکل از بندهای مختلف نبوده و یک متن کلی است که نکاتی در آن مشخص شده است. در متن سوگندنامه به کلیات و نقاط ضعف رابطه میان شهردار و شورای چهارم اشاره شده و شهردار آینده با امضای سوگندنامه موظف خواهد شد نکات یادشده در سوگندنامه را رعایت کند.

نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت گفت: امســال نزدیک بــه ۵۱ هزار نفر از حجاجایرانی،اهلسنتهستندکهنسبتبه سالهایگذشتهرکوردمحسوبمیشود.

سیدعلیقاضیعسکربابیاناینکهحج امسال حساسیتهای خاص خود را دارد، افزود:اینحساسیتازآنرواستکهبهدلیل دوحادثهبسیاربزرگوغمانگیزمسجدالحرام و منا که جمع زیادی از هموطنان عزیزمان در آن به شهادت رسیدند، مشکالتی برای سفر حجاج پیش آمد و نتوانستیم سال۵۹ به حج مشرف شویم. همانطور که بارها گفتهاممادرنرفتنبهحجدخالتینداشتیم و به هیچوجه خواهان تعطیلی حج نبودیم. اگر آنچه امسال رخ داد سال قبل هم فراهم میشد، قطعا سال ۵۹ هم به حج مشرف میشــدیم. در شرایط فعلی مساله عزت، امنیت،سالمتوحرمتحجاجایرانیطبق نظرمقاممعظمرهبریبرایماحائزاهمیت بسیاریاست.

به گزارش ایلنا، سرپرست حجاج ایرانی همچنینابرازامیدواریکردکهکشورمیزبان همانطورکهدرتوافقنامهسعودیهاباایران آمده حساسیت ویژه نشان دهد چراکه این امرنهفقطبرایحجاجایرانیاستبلکهاین وظیفه آنهاست که امنیت حجاج تمامی کشــورها را فراهم آورند و زمینه را طوری مهیاکنندکهآنهابتوانندبهترینبهرهبرداری را از سفرشان داشته باشند. وی با اشاره به حضور بیش از ۱۱هزار نفر از حجاج ایرانی در مدینه منــوره و صدور بیش از ۵4هزار ویزا برای آنها، روند امور را مطلوب دانست و تصریح کرد: «شــرایط حجاج ایرانی در مدینهوکشورمیزبانمطلوباستوآنهابه سهولت درحال انجام کارهای خود هستند. ضمن اینکه امیدوارم در روزهای آینده که تراکمجمعیتحجاجایرانیبیشترمیشود اینسهولتهابیشترشدهوتسهیالتیهم در مورد حجاج ایرانی و زیارت بقیع و دیگر اماکن زیارتی فراهم شود. روال اعزام فعلی با آرامشوپروازهابهموقعانجاممیشودتاتمام حجاج ایرانی به سالمتی به کشور بازگردند. امسالنزدیکبه۵۱هزارنفرازحجاجایرانی از عزیزان اهل سنت هستند که نسبت به سالهای گذشته رکورد محسوب میشود و نشاندهنده آن است که نگاه جمهوری اسالمیایرانبهحج،فرافرقهایوفرامذهبی است و آنچه برای ما اهمیت دارد، وحدت امت اسالمی است.

داروها بــه زودی از گمرک عربستان ترخیص میشود

نخستینجلسهشورایهماهنگیبعثه مقام معظم رهبری با حضور ســید علی قاضیعسکرسرپرستحجاجایرانیدرمدینه منوره برگزار شد. در این جلسه سرپرست حجاج کشورمان از همه دستاندرکاران حوزه حج و زیارت خواست از فرصت ایجاد شدهبرایارائهخدماتبیشتربهزائرانایرانی استفادهکنندتازمینهانجامحجیمطلوبو آرام برای آنها فراهم شود.

وی به دیدار خود با زائران کاروانهای استانهای تهران، همدان، مرکزی، لرستان و آذربایجانشرقی اشاره کرد و گفت: حجاج عزیز کشــورمان از راهانــدازی حج که با تــالش چند ماهه مجموعه حج و زیارت، شورای عالی امنیت ملی و مسووالن کشور تحقق یافته بسیار ابراز رضایت میکنند و اظهاراتشــان در این خصوص بســیار شنیدنی و وصفناپذیر است. در شهرهای مکــه مکرمه و مدینه منوره منازل خوبی برای اسکان ضیوفالرحمن اجاره شده و در حوزههای حملونقل، تغذیه و تدارکات نیز امکاناتمناسبیبرایخدمترسانیبهزائران پیشبینیشدهاست.

وی با اشاره به نبود روابط سیاسی بین ایران و عربستان در شرایط کنونی تصریح کرد: باید متناسب با این فضا، کارها به طور جدی پیگیری و انجام و شرایط برای همه کارگزاران حج به خوبی تبیین شود. باید بکوشیمبامجموعهعظیمزائرانکشورمان که با عشق، عالقه و امید ثبت نام کردهاند همراهی کنیم و نتیجه این عملیات قطعا شیرین است. قاضیعسکر به حضور هیات ۰۱ نفره کنســولی وزارت امور خارجه در مدینه منوره هم اشاره و ابراز امیدواری کرد کهاینگروهدرانجاموظایفومسوولیتهای کنسولیخودموفقباشند.

در ادامه این جلسه اکبر رضایی، رییس ستاد مدینه با بیان گزارشی از برنامههای زائران در دوره اقامت در این شــهر اظهار کرد: تاکنون بیــش از ۱۱ هزار زائر ایرانی وارد مدینه منوره شدهاند و امروز نخستین کاروان زائران، مدینه منوره را به مقصد مکه مکرمه ترک خواهد کرد. سرپرست حجاج کشورماننیزازرییسستادمدینهخواست با توجه به گرمی هوا «زیارت دوره» زائران را به نحوی برنامهریزی کنند که در ساعات خنکتر روز انجام شود.

مجوز راهاندازی بیمارستان هاللاحمر ایران در مدینه صادر شد

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هاللاحمر از اخذ مجوز راهاندازیبیمارستانجمعیتهاللاحمردر مدینه منوره خبر داد.

پیرحسینکولیوندبااعالماینخبرافزود: به دنبال پیگیریهای مستمر و مذاکره با مسووالن عربستان، روز گذشته موفق به اخذ مجوز راهاندازی بیمارستان هاللاحمر ایران در مدینه منوره شدیم. این بیمارستان قطعاکمکبزرگیبهارائهخدماتشایستهتر به زائران ایرانی خواهد کرد و بر این اساس دو بیمارستان هاللاحمر ایران در مدینه راهاندازی میشود و آغاز به کار خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.