داماد خشمگین همسر و مادرزنش را کشت

Jahan e-Sanat - - News -

میزان - ســاعت ۳۳:۹ شــنبه فردی در تماس با پلیــس از نزاع خانودگــی در محله بلوار فردوس غرب تهران خبر داد. سپس ماموران کالنتری ۳۳۱ شهرزیبا در محل حاضر شــدند و با حضور ماموران، آنها با مرد میانســال چاقو به دستی روبهرو شدند و او را دستگیر کردند. در بررســی محل درگیری جســد یک زن ۹۳ ساله، یک زن ۵6 ساله و بدن نیمهجان پیرمرد ۵6 ساله که مورد اصابت چاقو قرار گرفته بودند کشــف شد که بیدرنگ پیرمرد ۵6 ساله به بیمارستان منتقل شد. در ادامه با اعالم موضوع به بازپرس شــعبه دهم دادسرای امور جنایی او به همراه تیم ویژه قتل پلیس آگاهی در محل حادثه حاضر شدند.

مرد ۰4 ساله با اعتراف به قتل همسر و مادرزنش و مجروح کردن پدر زنش گفت: پس از ازدواج با همسرم همیشه خانواده او در زندگی ما دخالت میکردند. این دخالتها باعث شــد تا از آنها کینه به دل بگیرم. روز گذشته همســرم به همراه خانوادهاش به عروسی پسر شیدا داییاش رفته و شــب به خانه بازنگشت. صبح امروز با عصبانیت به خانــه پدرزنم رفته و فرزندم را با خود به خانه آوردم. سپس بار دیگر به آنجا رفته و با آنها درگیر شدم. پس از درگیری لفظی با چاقو به آنها حمله کرده و هر سه نفر آنها را زدم.

با اعترافات عامل این جنایت تحقیقات بیشــتر از او آغاز و اجساد همسر و مادرزنش با دستور بازپرس پرونده به پزشکی قانونی منتقل شد. خودکشی یک دختر در برج آتیساز میزان - دختر جوان با پرت کردن خود از برج آتیســاز خودکشی کرد. صبح روز شنبه دختر جوانی از طبقه ششم یکی از برجهای مجتمع آتیساز در اتوبان چمران، خود را به پایین پرتاب کرد. بالفاصله پس از این اتفاق موضوع به پلیس و اورژانس اعالم شد و با حضور عوامل اورژانس مشخص شد این دختر به علت شدت جراحات جان خود را از دست داده است. تحقیقات برای مشخص شدن انگیزه این مرگ خودخواسته از سوی ماموران پلیس آغاز شد و با دستور بازپرس جنایی تهران جسد به پزشکی قانونی منتقل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.