رسانه ملی رسالت خود را درباره کودکان انجامنمیدهد

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-نمایندهمردمدرمجلسشورایاسالمیباتاکیدبراینکهرسانهملیرسالت خود را درباره کودکان انجام نمیدهد، گفت: این رسانه به عنوان یک نهاد اجتماعی آموزشی میتواند برنامههای آموزشی مستقیم و غیرمستقیمی برای خانوادهها و کودکانداشتهباشدکهمتاسفانهاینطورنیست.

پروانه سلحشوری با اشــاره به الیحه حمایت از کودک و نوجوان اظهار کرد: متاسفانهدراینالیحهبحثآگاهیدهی،آموزشوفرهنگسازیبهعنوانمهمترین موضوعات در مقابله با کودکآزاری، نیامده است. آموزش و آگاهیدهی به کودکان و خانوادهها از مسایلی است که همه نهادها و دستگاهها باید به آن توجه داشته باشند و نقش صدا و سیما نیز در این زمینه بیشتر از سایر نهادهاست. آموزش یکی از رسالتهای صدا و سیماست و ضروری است به این مقوله حتما از سوی این رسانه پرداخته شود اما متاسفانه در هر مقولهای صدا و سیما از دیگر رسانهها عقبتر است. در حالی که اطالعرسانی به موقع و کنکاش و واکاوی مسایل اجتماعی میتواند از بروز این آسیبها جلوگیری کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه روزانه اخبار ناخوشایندی درباره این نوع از آسیبهای اجتماعی میشنویم، افزود: کودکان به عنوان معصومترین قشری که در جامعه حضور دارند، آسیبپذیرترین قشر هم هستند. از همینرو نیازمند حمایت همهجانبه از سوی خانواده، جامعه و رسانه هستند. رسانه ملی به عنوان یک نهاد اجتماعی آموزشی میتواند برنامههای آموزشی مستقیم یا غیرمستقیم در قالب انیمیشن، سریال ...و برای کودکان داشته باشد و آنها را از خطراتی که تهدیدشــان میکند، آگاه سازد. تحقیقاتی که درباره مجرمان کودکآزاری شده، نشان میدهد بیشتر آنها افرادی هستند که در کودکی مورد آزار قرار گرفتهاند. بنابراین هر چه مراقبت از کودکی بیشتر باشد، پیشگیری از این آسیبها آسانتر خواهد بود.وی همچنین با بیان اینکه یکی از وظایف رسانه ملی این است که تربیت و جامعهپذیری را به کودکان بیاموزد، خاطرنشان کرد: صدا و سیما اگر بتواند نقش مهم و کلیدی خود را در اطالعرسانی به خوبی انجام دهد، قطعا مخاطب بیشتری خواهد داشت و هم آسیبهایی که در جامعه شکل میگیرد، کمتر خواهد شد. همچنین انسجام الزم برای مقابله با این آسیبها ایجاد خواهد شد. رسانه ملی رسالت خود را انجام نمیدهد و با کتمان و عدم پوشش این اخبار تصور میکند مردم نیز از آنها مطلع نخواهند شد. متاسفانه اگرچه صدا و ســیما در انحصار است اما بیشک اخبار در انحصار این رسانه نیست و متاسفانه یکی از ضعفهای این رسانه است که تصور میکند با عدم پوشش اخبار میتواند از انتشار آن جلوگیری کند. مردم این روزها اخبارشان را از دیگر رسانهها به خصوص شبکههای مجازی دریافت میکنند و کتمان این اخبار و عدم اطالعرسانی توسط صداوسیما به مراتب آسیب بیشتری خواهد داشت و بیاعتمادی به این رسانه بیشتر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.