انتقال۸۲۰۱ مددجوی زندان قزلحصار به زندانهای محل سکونت خود

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- سرپرست اداره قضایی ندامتگاه قزلحصار گفت: ۸۲۰۱ مددجوی زندان قزلحصار به زندانهای محل سکونت خود منتقل شدند.

عباس بهمنی با اعالم این خبر اضافه کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون یکهزار و۸۲ مددجوی این ندامتگاه به زندانهای محل سکونتشان منتقل شدند و از مجموع این انتقالها ۷۳۹ نفر به اردوگاه کاردرمانی، هشت نفر به استانتهرانوبقیهبهاستانهایدیگرمنتقلشدهاند.همچنین۹۲موردانتقال از زندانهای استان تهران و پنج مورد از زندانهای دیگر کشور به قزلحصار صورت گرفته است. این اقدام با هدف کاهش جمعیت کیفری و رفاه حال خانوادههای مددجویان انجام شده است. طرح مالقات چهره به چهره قضات با مددجویان به طور مستمر در اندرزگاهها به منظور بررسی مشکالت قضایی در حال برگزاری اســت تا با این امر بستر انتقال آنان به استانهای محل سکونتشانفراهمشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.