دست مافیا در کار است

Jahan e-Sanat - - News - حوادث

یکی از اصلیترین معضالت اجتماعی کالنشهر تهران در ســالهای گذشــته بیشــک افزایش متکدیــان در خیابانها و معابر عمومی اســت. کار به جایی رسیده که این روزها بر سر چهارراههای محلههای جنوبی پایتخت هم بسیاری افراد مشغول تکدیگری هستند و موجب سلب آرامش سایر شــهروندان میشوند. اگر از بیشتر شدن مشــکالت اقتصادی مردم در ۲۱ ســال گذشــته بگذریم، افزایــش نفوذ باندهای حرفــهای تکدیگری و درآمد باالی این مافیا از چنین شغلی را میتوان به عنوان یکی دیگر از عوامل اصلی بروز چنین پدیده شومی برشمرد. استفاده از معصومیت کودکان و به رحم آمدن دل شهروندان تنها برای صاحبان این باندها مفید است و به اذعان بسیاری از فعاالن اجتماعی، این کودکان فقط برای وعدهای غذا و زنده ماندن مجبور به دستفروشی یا گدایی میشــوند و هیچ پولی در انتها نصیب خودشــان نمیشود. جالب است بدانیم که فعالیتهای این افراد سودجو تنها به استفاده ابزاری از دختر و پسرهای ایرانی هم خالصه نمیشود و دایره فعالیت به واردات کودکانی از کشورهای همسایه هم رســیده اســت به طوری که معاون اجتماعــی مرکز اجتماعــی و فرهنگی وزارت کشور در گفتوگویی اعالم کرده ۰۳ درصد متکدیان حاضر در شهر تهران را خارجیها تشکیل میدهند.

رضا محبوبی ادامــه میدهد: «برای مقابله با این اتفاق ناخوشایند، قرارگاههای آسیبهای اجتماعی را راهاندازی کردیم و در حــال حاضر فعالیــت میکنند اما متاسفانه با مشکالت زیادی نیز دست به گریبان هســتند زیرا مدیریت اجتماعی سابق شهرداری تهران همکاری خوبی با شورای اجتماعی وزارت کشور نداشت. با استقرار مدیریت جدید و از سال گذشته ایــن طرح اجرا و در تهران نیز راهاندازی شده است. این قرارگاهها کامال از مراکز بهــاران و گرمخانهها جدا هســتند و در حقیقت به منظــور جمعآوری متکدیان و کودکان کار احداث شــدهاند. حال اگر بخواهیــم عملکرد ایــن قرارگاهها را با وضعیت مطلوب مقایسه کنیم که یعنی دیگر بر ســر چهارراهها متکدیانی دیده نشوند، باید گفت توفیقی نداشته است. یکی از مشــکالت جدی این قرارگاهها شناسایی فاقدان هویت است که در مسیر غربالگری و ساماندهی قرار میگیرند. البته بیشــتر افرادی که هویتشان مشخص میشــود، اتباع ایرانی نیستند و با توجه بــه اینکه درباره اتباع خارجی در قوانین ضعفهایی وجود دارد و در برخی موارد محدودیتهایی نیز اعمال شده، در نتیجه نمیدانیــم با آنها بایــد چگونه برخورد کنیم. قانون شهرداریها در تعریف فعل تکدیگری میگوید اگر کاالیی فروخته شود، دیگر تکدیگری نیست در حالی که میدانیــم این کار گونهای از تکدیگری اســت و وقتی کاالیی را با اجبار و زور به فروش برسانند، نوعی تکدیگری اتفاق افتاده است. در حقیقت به لحاظ قانونی نمیتوان با افرادی که بر ســر چهارراهها کاالیی میفروشند، برخورد کرد زیرا آنها جرمی مرتکب نشدهاند.

معــاون اجتماعی مرکــز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشــور همچنین معتقد است جمعآوری متکدیان حتما باید در فرآیندی اجتماعی حل شود و توسل به زور و خشــونت اصال کارساز نیست. وی تصریح کرد: «شــاید بتوان به افرادی که در قالب باندهای ســازمانیافته فعالیت میکننــد، عنوان مجــرم داد اما باید از افرادی که احتیاج دارند نیز حمایت کرد. در حقیقت باید از طریق ســازمانهای مردمنهاد به آنان آموزشهایی داده شود تا این مسایل از صحنه شهر پاک شوند.»

این مقام مسوول در حالی از افزایش کــودکان متکــدی در خیابانها و لزوم تصویب قانونی برای متوقف شــدن این روند میگوید که هنوز الیحه حمایت از حقوق کودکان ایرانی در مجلس شورای اسالمی به سرانجامی نرسیده و در شش سال گذشــته که الیحه تقدیم مجلس شــد، حتی یکی از بندهــای این الیحه ۱4 مادهای هم تصویب نشــده اســت. اوضاع ناامن خاورمیانه در دهه گذشته و جنگهای پی در پی باعث شده است تا خانوادههای زیادی در جستوجوی شغل مناسب از کشورهایی همچون افغانستان، عراق و پاکســتان به کشورمان مهاجرت کنند امــا با توجه به بحــران اقتصادی موجود در ایران و کمبود اشتغال، ناچار به شــغلهای نامرئی مثل تکدیگری یا دستفروشی روی آوردهاند. آنچه مشخص اســت اینکه افزایش بیرویه کودکان و زنان و مــردان فروشــنده در خیابانها موجب بروز صدمــات و ناهنجاریهای فراوانی در جامعه میشود و تاکنون نیز هیچ راه چاره عاجلــی برای این معضل اندیشیده نشده اســت. همین چند روز پیش بود که مقامات اورژانس اجتماعی کشــور از کمبــود بودجه و عــدم توان خرید ماشــینهای اورژانــس اجتماعی گفتند. ســوال اصلی این اســت که چه مسالهای مهمتر از تامین امنیت اجتماعی شــهروندان وجود دارد. بارها دیده شده که مجرمان یا فروشــندگان مواد مخدر در پوشش تکدیگران و دستفروشان به اعمال مجرمانه دست زدهاند و بسیاری از شهروندان از روبهرو شدن با چنین افرادی ترس و واهمه دارند.

از امروز رییس دولت دوازدهم رســما دوره جدیدی را آغاز خواهد کرد و یکی از انتظارات جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی بیشک این خواهد بود که دولت در درجه اول و با همکاری مجلس و سایر دســتگاهها، حمایتی گسترده و کامل از قشــر ضعیف و آسیبپذیر جامعه داشته باشــد و ریشــه باندهای خرید و فروش کودکان نیز خشکانده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.