15

Jahan e-Sanat - - News -

„خريدهاي„تابستاني„چلسي تيم پيشفصل متفاوتــي را گذراند. چلسي كه ســه بازيكن خريده از همه مهمتر خط حمله خود را تغيير داده است. آلوارو موراتا جاشنين ديگو كاستايي شده كه فصل پيش فوقالعاده ظاهر شــد و يكي از مهرههاي اصلي كونته در قهرماني بود. اكنون بايد ديد آيا مهاجم اسپانيايي ميتواند جاي هموطن خود را به خوبي پر كند!؟ „عملكرد„باز „يهاي„پي „شفصل در اين تابســتان تيم كونته سه بازي دوســتانه انجام داد كــه حاصل آن دو شكست مقابل بايرنمونيخ و اينترميالن و يك پيروزي مقابل آرسنال بود. عملكرد ميچي باتشوايي در بازيها قابل توجه بود. وي سه گل از مجموع شش گل تيمش را به ثمر رساند تا يكي از مهاجمان كونته لقب گيرد. احتمال بازي وي نيز در ديدار امروز باال پيشبيني ميشود. „وضعيت„بازيكنان„تيم ادن ازارد به دليل آســيبديدگي از ناحيه مچ پا و ديگو كاستا به دليل خارج شــدن از تركيب چلسي غايبان حتمي چلسي در اين ديدار خواهند بود. حضور پدرو نيز به دليل شكستگي بيني در بازي مقابل آرسنال در هالهاي از ابهام است. „خريدهاي„تابستاني„آرسنال آرســنال خط حمله خود را تقويت كرده و توانسته گلزن اصلي باشگاه ليون را بــه لندن آورد. الكســاندر الكازته كه بــا ارزش 45 ميليون پوند ركورد نقل و انتقاالت تاريــخ توپچيها را تغيير داده يكي از اميدهاي قرمزهاي لندني به شمار ميرود. سعاد كوالسيناچ نيز خريد بعدي ونگر بوده كه در پست دفاع چپ بايد با مونرئال رقابت كند. „عملكرد„باز „يهاي„پي „شفصل آرسنال شــش بازي دوستانه در اين تابستان انجام داد. چهار پيروزي مقابل سيدني، وسترن سيدني، بنفيكا و سويا به دست آورد و مقابل بايرنمونيخ به تساوي رسيد. تنها باخت آنها نيز مقابل همين باشگاه چلسي رقم خورد. „وضعيت„بازيكنان„تيم شكودرانمصطفيوالكسيسسانچس به دليل حضور در جام كنفدراســيونها دير به تمرينات آرســنال پيوستند و به همين علت حضور آنها كمرنگ توصيف شده است. همچنين فرانسيس كوكلين به دليل آسيبديدگي از رباط مچ پا در اين ديدار حضور ندارد. به نظر ميرســد در خط هافبــك ارون رمزي و گرانيت ژاكا ميانه ميدان را در دســت بگيرند. از جمعهشب هم ليگ جزيره با ديدار آرسنال و لسترسيتي در ورزشــگاه امارات آغاز ميشود. آيا توپچيها ميتوانند عملكرد فصل پيش را جبران كنند و از سوي ديگر كونته در سال دوم خود چه كارنامهاي به دست ميآورد. „رابي„كين„به„ليگ„هند„پيوست مهاجمايرلنديپيشينتاتنهامبهعضويتتيماتلتيكوكلكتههنددرآمدتا فوتبالش را در اين كشور آسيايي ادامه دهد. رابي كين كه پيشينه بازي براي تيمهايي چون ليورپول و تاتنهام را در كارنامه دارد، در ادامه فعاليتهاي فوتبالي خود بعد از آنكه نتوانست تيمي را در اروپا پيدا كند، راهي اتلتيكو كلكته هند شد. اين مهاجم۷۳ ساله بعد از جدايي از تيم لسآنجلسگلكسي بدون تيم بود تا اينكه در نهايت راهي ليگ هند شد كه اخيرا با جذب بازيكنان بزرگ اما پا به سن گذاشته سعي در شناخته شدن دارد. هدايت اين تيم هندي را شرينگهام بر عهده دارد و مديريت اين باشگاه را نيز اشلي وستوود، ديگر بازيكن پيشين منچستريونايتدعهدهداراست. „رونالدو:„م „يخواهم„به„انگليس„برگردم كادنا سر بخشهاي تازهاي از اظهارات كريس رونالدو، ستاره رئالمادريد را كه در دادگاه و خطاب به قاضي بيان شده، فاش كرد. رونالدو كه به فرار مالياتي ۷/4۱ ميليون يورويي متهم شده، چند روز قبل در دادگاه حاضر شد. او در گفتوگو با قاضي تاييد كرد كه مايل است به انگليس برگردد زيرا در اين كشور هرگز دچار مشكالت مشابه نشد. او گفت: هرگز در انگليس مشكل نداشتم. به همين دليل دوست دارم برگردم. به ياد دارم وقتي به انگليس رفتم، آنها به من گفتند شرايط چگونه است. در۸۱ سالگي به منچستر رفتم و آنها بهترين روند ممكن (براي پرداخت ماليات) را توصيه كردند مانند ساير بازيكنان.

در اسپانيا بدون اينكه مشكلي وجود داشته باشد، بايد پول بيشتري بپردازم. هميشــه مالياتم را پرداخت كردهام و همه اين واقعيت را ميدانند. رونالدو همچنينتاكيدكردكمپانيايكهحقانتشارعكسهايشرادارد،درآمدهايش را به مناطق بهشت مالياتي منتقل نكرده است. „امباپه„مصدوم„شد كيليان امباپه، ستاره جوان موناكو مصدوم شد. در ديدار جمعهشب گذشته موناكو و تولوز كه با نتيجه سه بر دو به سود موناكو تمام شد، همه چيز تحت تاثير مصدوميت كيليان امباپه، ستاره جوان موناكو قرار گرفت. او در دقيقه4۷ از ناحيه زانوي پاي راست مصدوم شد. كيليان امباپه مدتهاست مشتريان پر و پا قرصي چون رئالمادريد، بارسلونا و ليورپول دارد. بايد ديد مصدوميت اين بازيكن چقدر طول خواهد كشيد اما اگر اين مصدوميت بلندمدت باشد، اين بدترين اتفاق ممكن براي او در اين فصل كه منتهي به جام جهاني ميشود، خواهد بود. امباپه هم مشتريانش را از دست خواهد داد و هم اينكه جايگاهش در تيم ملي فرانسه با خطر مواجه خواهد شد. ژارديم نيز با توجه به از دست دادن چند بازيكن جوانش حاال با از دست دادن احتمالي امباپه كار دشواري در ادامه فصل خواهد داشت. باشگاه موناكو براي انتقال امباپه جوان مبلغ ۰۸۱ ميليون پوند در نظر گرفته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.