نيماروجابهجاييركوردنقلوانتقاالت

Jahan e-Sanat - - News -

انتقال ۲۲۲ ميليون يورويي نيمار به پاريسنژرمن ركورد نقل و انتقاالت تاريخ فوتبال را شكست. آن هم بــا ۷۱۱ ميليون يورو اختالف نســبت به نفر دوم اين ليست كه پل پوگباست و تابستان گذشته با رقم 5۰۱ ميليون يورو از يوونتوس به يونايتد پيوست. در سالهاي گذشته هر تابستان بايد منتظر جابهجا شدن ركوردهاي ترانســفرماركت باشيم. اين انتقال قطعا سطح قيمت ستارههاي فوتبال را به طور چشمگيري باال برده و تاثيرات وسيعي در خريد و فروش بازيكنان بر جا خواهد گذاشت. احتماال الزم است سايت ترانسفرماركت ارزش بازيكنان را مــورد بازنگري قرار دهد و دوباره كل قيمتهايي را كه براي بازيكنان در نظر گرفته به روز كند! شــايد از اين پس باشگاهها الزم ببينند بيشتر روي آكادمي خود سرمايهگذاري كنند تا مجبور نباشند براي تقويت خود رقمهاي هنگفتي پرداخت كنند.

برلوسكوني چند ماه پيش باالخره آث ميالن را با۰4۷ ميليون يورو به چينيها فروخت و اين يعني قيمت نيمار تقريبا يكسوم قيمت باشگاه و برند با قدمت و پرافتخاري همچون ميالن است. با رصد اخبار نقلوانتقاالت به اين نتيجه ميرسيم كه اگر باشگاهي بازيكني را به برچسب قيمتترانسفرماركتبخرديعنيخوبوبلكهعاليخريد كرده است! ارزش مهدي طارمي در سايت ترانسفرماركت دو ميليون يورو درج شــده و اين يعني قيمت بهترين بازيكن ليگ ايران كه تقريبا همســن نيمار هم هست ۰۱۱ برابر كمتر است! البته بماند كه باشگاههاي اروپايي زير بار نصــف اين رقم هم نرفتند و طارمي باز هم در ايران ماندني شد. چند سال پيش كارشناسان سازمان خصوصيسازي قيمت دو باشگاه سرخابي را۰۸5 ميليارد (۰۹۲+۰۹۲)تخمينزدندكهالبتهخيليهاهمينقيمت را هم ناعادالنه و پرت عنوان كردند اما حتي در صورت در نظر گرفتن همين قيمت يعني نيمار به تنهايي تقريبا دو برابر دو باشگاه پرافتخار و پرهوادار ايران ارزش دارد! اغراق نيست اگر بگوييم باشگاه پاريسي، فوتبال جهان را وارد چالشي تازه كرده است! „تمام„برزيل „يهاي„GSP نيمار جديدترين بازيكن برزيلي اســت كه تصميم گرفته اســت فوتبال خود را در پاريسنژرمن دنبال كند. نيمار ستاره 5۲ساله بعد از چند فصل موفقيتآميز در بارسلونا تصميم گرفت مانند دني آلوس راهي تيم پاريسنژرمن شود تا فوتبال خود را در پايتخت فرانسه دنبال كند.

پاريسنژرمن در تاريخ خود بازيكنان برزيلي زيادي داشــته و به خوبي توانسته است بازيكنان برزيلي را از بهترين تيمهاي دنيا به خدمت بگيرد. در ادامه بهترين برزيليهاي تاريخ اين باشگاه فرانسوي را مرور ميكنيم. لئوناردو: اين بازيكن برزيلي در سال ۶۹۹۱ درخشش بسيار خوبي در تيم فرانسوي پاريسنژرمن داشت. هواداران پاريســي خاطرات خوبــي از اين بازيكن داشتند. او در ســال ۱۱۰۲ وقتي ماركان عرب تيم فرانســوي را خريدند به عنــوان مدير در اين بخش نيز به پاريســنژرمن كمك كرد و بعدها از سمت خود كنار رفت.

رونالدينيــو: خيليها رونالدينيو را به ســبب بازيهاي درخشــان در بارسلونا به ياد ميآورند ولي اين بازيكن دو ســال خيلي خوب را در پاريس بين سالهاي ۱۰۰۲ تا ۳۰۰۲ داشت. عملكرد خوب در جام جهاني كه منجر به قهرماني برزيل در اين دوره از رقابتها شد باعث شد او به بارسلونا برود.

تياگو„سيلوا:„اين بازيكن كه كاپيتان تيم ملي برزيل نيز است در سال ۲۱۰۲ با رقمي قابل توجه از تيم ميالن خريداري شد و در پاريس به ميدان رفت. او در خط دفاع تيم فرانسوي عملكرد بسيار خوبي داشته و در قهرماني و سلطه پاريسنژرمن در فوتبال فرانسه نقش مهمي ايفا كرده است.

مكسول: يكي ديگر از مدافعان باسابقه برزيلي نيز تصميم گرفت در اين تيم به ميدان برود. او البته در ادامه بازنشسته نيز شد و از اين تيم خداحافظي كرد. او يكي از باسابقهترين و بيحاشيهترين بازيكنان برزيلي در اين سالها بوده است.

تياگــو„موتا:„موتا اكنون در 4۳ ســالگي يكي از ستونهاي تيم فرانسوي است. او نيز در سال ۲۱۰۲ از ميالن خريداري شد و از آن زمان در تيم پاريسنژرمن توپ ميزند.

داويد„لوئيز:„لوئيز با ۰5 ميليون يورو از تيم چلسي خريداري شد تا تبديل به گرانقيمتترين مدافع فوتبال جهان شــود. او البته بعدها دوباره به تيم ســابق خود بازگشت ولي كسي نميتواند خوشحالي عجيب او در بازكردن دروازه چلسي زماني كه در تيم پاريسي توپ ميزد را فراموش كند.

لوكاس„مورا: او تاكنون 54۱ بار براي تيم فرانسوي به ميدان رفته است و عملكرد خيلي خوبي نيز در اين تيم داشته است و هر تابستان تيمهاي زيادي خواهان به خدمت گرفتن او هستند اما PSG اجازه جدايي به اين بازيكن را نميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.