قتل شاپور بختیار

Jahan e-Sanat - - News -

شاپور بختیار، آخرین نخستوزیر رژیم محمدرضا پهلوي، در سال 1293 به دنیا آمد. تحصیالت متوسطه بختیار در مدرسه فرانسوي بیروت سپري شد و در ســال 1316 براي ادامه تحصیل راهي پاریس شــد. دوران هشت ساله اقامت بختیار در پاریس، تاثیري عمیق بر خلق و خوي او گذاشت؛ تاثیري که توانست هویت فرانسوي را بر هویت ایراني او غلبه دهد تا اینکه در سال 1318 ش با یک دختر فرانسوي ازدواج کرد. بختیار پس از دریافت دکتراي حقوق از دانشگاه سوربن، در 1324 بدون همسر و سه فرزندش به تهران بازگشت و به حضور شاه جوان راه یافت. از آن پس مدارج ترقي را در ادارات دولتي پیمود و با جبهههاي سیاسي متمایل به غرب همکاري کرد. پس از کودتاي 28 مرداد، به جرم همکاري با حزب توده دستگیر و 5/2 سال محبوس شد. بختیار در سالهاي دهه 1340 به پاس خدماتش در جبهه ملي دوم، از مراحم خاص دربار برخوردار شــد و مدیریت تعدادي از شرکتهاي بنیاد پهلوي را بر عهده گرفت. در حالي که روند رو به رشد مخالفت مردم مسلمان با حکومت رژیم پهلوي هر روز شــدت ميیافت، بختیار به عنوان آخرین تیر ترکش شاه، مقام نخســتوزیري را عهدهدار شد. اما او توانست این سمت را تنها 37 روز حفظ کند. بختیار در طول این مدت کوشید به کمک امپریالیسم آمریکا، رژیم در حال مرگ پهلوي را نجات دهد. وي در این دوران کوتاه به طراحي توطئههایي نیز مبادرت ورزید که طرح انفجارهواپیمايحاملحضرتامامخمیني(ره)درمسیربازگشت به تهران از آن جمله بود. با ســقوط رژیم پهلوي، شاپور بختیار پس از یک دوره اختفا در تهران، با حمایت دستهاي مرموزي به خارج گریخت و عازم فرانسه شد. او در فرانسه مورد حمایت کامل سرویسهاي اطالعاتي غرب قرار گرفت و با تغذیه کالن مالي محافل صهیونیستي، نخستین فعالیتهاي توطئهگرایانه را علیه نظام نوپاي جمهوري اسالمي آغاز کرد. از مهمترین این توطئهها، کودتاي نافرجام نوژه در تیرماه 1359 و طرح تجزیه خوزستان بود که هر دو با شکست مواجه شد. شاپور بختیار نزدیک به 12 سال به عملیات خیانتبار خود علیه آرمانهاي ملت و استقالل و تمامیت ارضي جمهوري اسالمي ایران ادامه داد تا اینکه سرانجام در نیمه مرداد 1370 در 77 سالگي در ویالي مسکونياش در حومه پاریس توسط افراد ناشناس به قتل رسید. بمباران هستهاي شــهر هیروشیماي ژاپن توسط آمریکا

پس از شکست آلمان در جنگ جهاني دوم، متفقین از ژاپن خواستند خود را تسلیم کند. اما این درخواست با مخالفت ژاپن مواجه شد. از این رو در آخرین روزهاي جنگ جهاني دوم، سران ایاالت متحده آمریکا تصمیم گرفتند براي نخستین بار در جهان از بمب هستهاي استفاده کنند. این بمب به میزان 20 هزار تن ماده منفجره تيانتي قدرت تخریب داشــت. در این میان، با وجود مخالفت دانشمندان هستهاي آمریکا براي استفاده از این بمب در شهرها و مناطق پرجمعیت، هاري ترومن، رییسجمهور وقت آمریکا به این مخالفتها اعتنا نکرد و به دستور او روز ششم آگوست ،م1945 نخستین بمب هستهاي که نام رمز آن را پسر کوچولو گذاشته بودند بر شهر ژاپني هیروشیما افکنده شد. این بمب، شهر هیروشیما را که در آن زمان بیش از 340 هزار نفر جمعیت داشت به جهنمي از آتش و دود مبدل ساخت و 80 هزار نفر را در دم کشت. از باقيمانده جمعیت آن نیز قریب به 200 هزار نفر دچار سوختگي و عوارض ناشي از تشعشعات هستهاي شده و به تدریج تلف یا ناقص و معلول شدند. این در حالي است که اثرات مخرب این بمباران هســتهاي هنوز هم ادامه دارد و محیط زیست و نسلهاي بعدي ژاپن را تحت تاثیر منفي خود قرار داده است. آمریکا سه روز پس از بمباران هستهاي هیروشیما، یکي دیگر از شهرهاي ژاپن به نام ناکازاکي را نیز هدف بمباران هســتهاي قرار داد که در نهایت ژاپن وادار به تسلیم در جنگ جهاني دوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.