تظاهرات ضدگردشگری در اسپانیا

Jahan e-Sanat - - News -

فعاالن چپگرای اسپانیایی در چندین منطقه این کشور از جمله ایالتهای کاتوالنیا و باسک اقدام به برگزاری تظاهرات ضدگردشگری کردند.

با حضور بیشــمار گردشگران خارجی در فصل تعطیالت تابستانیدراسپانیا،تظاهراتضدگردشگریدربرخیمناطقاین کشور با صدمهزدن به اموال شهری و نوشتن شعار «توریستها به خانه بروید» همراه شد.

خرابکاریهــا توســط خرابکارهــا در شــهرهای کاتاالن زبان بارســلون و مایورکا و همچنین مقصد گردشگری مهم سنسباستین در اعتراض به حضور گردشگران انجام شد و به عنوان نمونه افرادی نقابدار به یک اتوبوس گردشگری در نزدیکی استادیوم شهر بارسلون حمله کردند و شعار «توریسم در حال کشــتن محلههاست» را روی اتوبوس نوشتند و الستیکهای آن را پنچــر کردند که البته به هیچیک از افراد داخل اتوبوس آسیبی نرسید.

سخنگوی بخش خودمختار کاتاالن در اینباره گفت: مدل گردشگری انبوه در این کشور در حال فقیرتر کردن مردم طبقه جامعه کارگر است و چپگراها در منطقه باسک نیز قرار است یک تظاهرات بزرگ ضدگردشگری را در روز 17 آگوست و در جریان برگزاری جشنواه فیلم سنسباستین برگزار کنند. این حرکتهای اعتراضی از سوی جنبش جوانان «آران» که حامی استقالل منطقه کاتاالن است ترتیب داده شده است، با این وجود مقامات منطقهای این اقدام را محکوم و اعالم کردهاند از حضور گردشگران استقبال میکنند زیرا این یک صنعت حیاتی برای کشور اسپانیا محسوب میشود.

موسســه ملی آمار اســپانیا اعالم کرده که در حد فاصل ژانویه-ژوئن (نیمه نخســت ســال )2017 در مجموع 36/3 میلیون گردشــگر وارد خاک این کشور شدند و در این میان بریتانیاییها با 8/6 میلیون نفر پررنگترین حضور را داشتهاند که در مقایسه با آمار مشابه در سال گذشته میالدی حاکی از رشد 9/1 درصدی است.

آلمانیها در مکان دوم پرشمارترین گردشگران خارجی در اســپانیا قرار دارند و طی شش ماه نخست امسال 5/5 میلیون آلمانی که 10 درصد از بیشتر از سال گذشته است، اسپانیا را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب کردهاند.

ســال گذشته در مجموع 75/6 میلیون گردشگر به کشور اسپانیا ســفر کردند. صنعت گردشگری 11/4 درصد از تولید ناخالص ملی 1/4 میلیارد دالری این کشور اروپایی را به خود اختصاص میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.