رابطه مشروطه با نفر دوم کرهشمالی!

Jahan e-Sanat - - News -

محمدرضا ستوده- یکی از اصلیترین شگردهای ایجاد طنز قرار گرفتن دو عنصر پارادوکسیکال در کنار یکدیگر است. دیروز یکی از طنزترین روزهای تاریخ معاصر ما بود. چون نفر دوم کرهشمالی که رهبر آن به طور موروثی انتخاب میشــود در روز صدور فرمان مشروطه در ساختمان مجلس با رییس مجلس ما دیدار و گفتوگو میکند. آن هم به مناسبت مراسم تحلیف رییسجمهور که با رای مردم انتخاب شده است!

مثل این است که پادشاه عربستان در روز ملی حقوق بشر در سازمان ملل سخنرانی کند یا اینکه ابوبکر البغدادی در همایش برابری حقوق مرد و زن در پاریس شرکت کند!

این هم از شــانس ماست که در روز امضای فرمان مشروطه و پیروزی آزادیخواهی و حرکت به سوی دموکراسی، نفر دوم کرهشمالی باید مهمان ما باشد...

علیالظاهر در مالقات بین علی الریجانی و نفر دوم کرهشمالی، رییس مجلس گفته: پایداری شما در مقابل زورگوییهای آمریکا قابل تقدیر است.

شــما را به خواندن فــرازی از ادامه ایــن گفتوگو دعوت میکنم.

الریجانی: پایداری شما در مقابل زورگوییهای آمریکا قابل تقدیره

نفر دوم کرهشمالی: ول کن بابا حوصله داری.. پایداری چیه بابا.. دلت خوشهها الریجانی: چرا؟ چی شده مگه؟ نفر دوم کرهشــمالی: بابا مام یه زمانی یه چیزی گفتیم االن توش موندیم نه راه پس داریم نه راه پیش.. زور داره بگیم اشتباه کردیم وگرنه پاداریمون کجا بود الریجانی: اذیتمون نکن امید ما به شما بود! نفر دوم کرهشمالی: ول کن بابا این حرفا رو.. ما اونجا نون نداریم بخوریم.. هر روز موشــک میفرستیم که بگیم ما کم نیاوردیم ولی اگه یه روز چین بهمــون غذا نده همدیگه رو میخوریم.. سادهایها علی آقا

الریجانی: ما رو باش فکر کردیم شما پوز آمریکا رو به خاک مالیدید

نفر دوم کرهشمالی: ول کن بابا..پاشو بریم االن تحلیب شروع میشه الریجانی: تحلیب چیه؟؟! نفر دوم کرهشمالی: همین مراسمه دیگه..که قراره برگزار شه الریجانی: تحلیب چیه.. تحلیف! نفر دوم کرهشمالی: چه میدونم ما که از این چیزا تو مملکتمون نداریم.. شما هستین که این چیزا رو بلدین!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.