عروسکهای زهرا صبری به لهستان میروند

Jahan e-Sanat - - News -

زهرا صبری، کارگردان شناختهشده تئاتر کشورمان که پیش از این عروسکهای شش نمایشاش در اسپانیا به نمایش درآمده بود، از برپایی این نمایشگاه در کشور لهستان خبر داد.

این کارگردان تئاتر و تئاتر عروسکی گفت: 120 عروسک کوچک و بزرگ از شش نمایش من با نامهای ننهدالور، خانه برناردا آلبا، هشــت لحظه، طوطی پر، تا یک بشمار و زمین و چرخ از 27 شهریور 18( سپتامبر) در تئاتر ویلکی شهر ورشو به نمایش درخواهند آمد.

وی ادامه داد: تئاتر ویلکی یکی از بزرگترین تئاترهای ورشو است که مرکز نمایش باله و اپرا به شمار میرود. نمایشگاه «خیالی از ایران» قرار است به مدت دو ماه در این محل برپا باشد.

صبری دربــاره برنامهریــزی برای این نمایشــگاه نیز توضیح داد: وقتی نمایشــگاه «خیالی از ایران» در شــهر تولوسا اســپانیا برگزار شــد، عکسهایی از این نمایشگاه برای دوســتان بینالمللی گروه یاس تمام ارسال شد. آقای marekzurawski در لهستان که دبیر جشنوارهای نیز در این کشور است، خیلی عالقهمند شد تا نمایشگاه عروسکها در ورشو نیز برپا شود.

وی افزود از ســال گذشته تاکنون هفت ماه پیگیری کرد تا اینکه برای برگزاری نمایشــگاه درهفته اول مردادماه تمام عروسکها از اسپانیا به ورشو پست شد.

زهرا صبری درباره بازگشت عروسکها به ایران تصریح کرد: عروسکها را از اسپانیا به ایران برنگرداندم چون در کشورم مکانی برای نگهداری آنها ندارم.

این کارگردان در ادامه به آغاز مراحل طراحی نمایشــگاه پرداخت و توضیح داد: در ورشو یک خانم طراح شروع به طرح زدن برای نمایشگاه کرده و هر چند روز یک بار برای من طرحها ارسال میشود تا تایید بگیرد. کار پیشرفت خوبی داشته و مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز 27 شهریور برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.