قسمتیازنمایشنامه:

Jahan e-Sanat - - News -

مدتها فکر میکردم آدمهایی که اعتراف میکنن وجدان اخالقی واالیی دارن و حاال متوجه میشوم که بعضیها همون طور که استفراغ میکنن اعتراف میکنن، باال میآرن تا دوباره شروع کن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.