وقتی حامد زمانی هم بعللله!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفری- در اقدامی به شــدت خنککننده دل و جان، کنسرت حامد زمانی هم در مشهد لغو شد تا مشخص شود که در مشهد شهرام و بهرام نمیشناسند! در پی این اتفاق جناب آقای حامد زمانی فرمودهاند: «من هیچ لغو کنسرتی را تایید نمیکنم، مخصوصا موسیقیهایی با فرم و محتوای فاخر»

اگر منظور آقای زمانی از موسیقی فاخر، موسیقی خودشان است که خدا به موسیقی این مملکت رحم کند!

اگر منظورشان این اســت که من و آقای شجریان و آقای ناظری را کجا میبرید، که هیچ!

پیشنهاد: بد نیست آقای زمانی هم یک مدتی به تتو کردن و گرفتن عکسهای منکراتی مشغول باشند. شاید افاقه کرد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.