کار واجب نمایندگان ملت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه سردبیر

مسعود سلیمي- بــا پشت سر گذاشتن مراسم تحليف، دومين دوره رياستجمهوري حسن روحاني آغاز شد و خبرها هم حكايت از آن دارد كه چهبسا فردا و پس از كلي حرف و حديث و جابهجايــي، نام وزراي دولــت دوازدهم هم بــه ميمنت و مباركي اعالم شود.

مراسم تحليف به عبارتي قسم خوردن در رژيمهاي حكومتي مختلف از انواع پادشاهي گرفته تا سيستمهاي رياستجمهوري و نخســتوزيري، امري رايج اســت كه در هر مورد مرتبط و مناســب با آداب و رسوم و شرايط اقتصادي بهگونهاي خاص برگزار ميشود و باز هم براساس همان مشخصهها، مهمانهايي با درجات باال و پايين هم دعوت ميشوند.

اين بار اما در مراســم تحليف دوازدهمين رييسجمهوري نظام جمهوري اســالمي آنقدر مهمان آمده بود كه گاه براي اســتقبال از آنها در دو فرودگاه موجود پايتخت، شــخصيت سياسي و وقت و حتي باند فرود هواپيما كم ميآمد.

اينكه تحليف رييسجمهوري كشــور با اين همه استقبال و به قولي بازتاب جهاني روبهرو شــده اســت، رويداد بسيار خوبي است اما نكته اينجاست كه در ميان اين همه شخصيت سياسي، جدا از دســتاندركاران باالي كشورهاي همسايه و برخي مقامات منطقه كه حضورشان به نوعي به پروتكلهاي ديپلماســي برميگردد كه آن هم صدالبته جاي ايراد ندارد و جدا از شــخصيت محبوب مجلسيان يعني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا كه به نمايندگي از 28 كشــور اروپا به تهران آمده بود، چند شــخصيت درجه دوم از كشورهايي كه رابطه اســتراتژيك با ما دارند چون چين و روسيه، مهرههاي چندان كارآمدي كه از مذاكره با آنها از نظر اقتصادي و سياسي، باري از دوش كشور بردارند، ديده نميشد.

غرض اين نيست كه حضور اين همه شخصيت از گوشه و كنار جهان را نفي كنيم بلكه قصد اين است كه نماينده چند كشور در خيل عظيم مهمانان بودند كه حضورشان ميتوانست و ميتواند مثال به بخشخصوصي، صادرات و بهبود شــرايط اقتصادي ما كمك كند يا در صحنههاي جهاني، نظر و رايشان به سود ايران تعيينكننده باشد.

امــا حضور خانم موگريني جدا از اينكــه از وجه برجامي و اقتصادي بســيار پرمعنا تعريف ميشــود، از اين جهت كه بســياري از نمايندگان در خانه ملت هــم فرصتي يافتند تا با ســلفيهاي خود با يكي از بزرگان سلفيباز مملكت استاد عباس جديدي وارد گود شوند، نشان میدهد كه بايد آب ديد تا فهميد چه كسي شنا بلد است ضمن اينكه طبق روال، ابتدا ســلفي ميگيرند مثل مورد عمليات تروريستي مجلس، بعدا كه در شــبكههاي مجازي مسالهساز ميشود به فكر تكذيب ميافتند. واقعيت اين اســت كه جلــوس در خانه ملت بايد براي كارهاي جديتر و مهمتر از خوش و بش كردن با خانم موگريني باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.