بخش پنهان مراسم تحلیف

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

درمراسمتنفيذ،رهبريخطوطراهنمايكليرا دوباره ابالغ كردند و آن بهطور ويژه تاكيد بر اجراي برنامههاي اقتصاد مقاومتي و توجه ويژه به موضوع اشتغال و توليد داخلي بود. روحاني دانشمند هم بر سربلندي ايران در محافل بينالمللي، ريشهكن شدن فقر و از بين بردن فساد، مهار تورم، دسترسي آسان به اطالعات و برابري در قانون تاكيد كرد. در مراسم تحليف هم رييسجمهور بزرگترين سالح را راي مــردم اعالم كرد. اگرچه اين تاكيدها براي اولين بار نيست كه صورت ميگيرد و تكراري است ولي اميد اســت با آغاز اين دوره جديد مديريتي، ناكاراييهاي قبلي برطرف شــود و نتيجه همان شــود كه زماني هدف بوده است. ترديدي نيست كه منتخب مردم براي رفع آسيبهاي قبلي بايد اختيار الزم براي اجراي قانون اساسي و وظايفي كه طبق اين قانون برعهده وي گذاشته شده را داشته باشــد. بنا بر اصل »113« قانون اساسي، رييس قوه مجريه نسبت به اجراي قانون اساسي جز در مواردي كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، مســوول اســت. به بيان ديگر حفاظت از اجراي قانون اساسي برعهده رييسجمهور است همچنان كه طبق اصل »91« حفاظت از حوزه قانونگذاري برعهده شوراي نگهبان است. با اين وجود اين چالش همواره وجود داشته است كه رييس جمهور با كدام اختيارات ميتواند اجرا يا عدم اجراي قانون اساسي را در قواي ديگر يا ساير نهادهاي مستقل پيگيري كند و موجبات اجرا شدن قانون اساسي را فراهم آورد. اين موضوعي است كه نهتنها روحاني بلكه منتخبان قبلي هم از اين موضوع گاليه داشتهاند به گونهاي كه همه آنها با صراحت يا ضمني اعالم كردهاند اختيارات الزم براي اجراي قانون اساسي را ندارند. بنابراين الزم است براي صيانت از اصل »113« قانون اساسي تدبيري مانند احياي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي انديشيده شود تا مردم مطمئن شوند رييسجمهور كه قرار است حافظ منافع همه آنها باشــد، قبل از آن ميتواند حافظ اختيارات خود باشد. در كنار اين بايد به بعد پنهان مراسم تحليف هم اشاره كرد و آن، سوگند ملتاست.وقتيرييسجمهورسوگندميخوردكه خود را وقف خدمت به مردم كند، مردم هم بايد سوگند بخورند كه از دولت حمايت كامل خواهند كردهمچنانكهدرديگركشورهاايناتفاقميافتد؛ آلمان پس از جنگ جهاني دوم خرابهاي بيش نبود ولي مردم با سختكوشي و با پيروي از سياستهاي دولت، تنها پس از 20 ســال از آن خرابهها علم و قدرت آفريدند يا در همين انتخابات اخير آمريكا، مردم ايالت فلوريدا قبل از شروع رسمي انتخابات آراي خــود را به صندوقها انداختند. امروز دولت به اينگونه حمايت و اعتماد نياز دارد؛ آنهايي كه يارانه نياز ندارند، انصراف دهند، مردم از توليد ملي حمايت كنند در مصرف انرژي صرفهجويي كنند، نقدينگي سرگردان خود را به موسسات اعتباري غيرمجاز نسپارند و به هر بهانهاي افزايش قيمتها را نپذيرند. «ميشود اگر بخواهيم».

s.vojdanian@chmail.ir

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.