حمایت از تجارت شناسنامهدار با کاهش بوروکراسي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

علیرضامناقبي* امروزه دنياي فرارقابتي، تجارتخارجيرايككنش و واكنــش فرصتآفرين ميداند كه ميتواند در قالب يكسازوكارمبتنيبرعرضهوتقاضاموجبتقويت رفاه عمومي شود. رونق تجارت خارجي ميتواند با ترسيم فرصتهاي داخلي براي سرمايهگذاران خارجي، ورود دانــش فني و تكنولوژي توليد به كشور را تسهيل كند و زمينهساز رقابتپذيري بازار داخلي شود. ولي واقعيت اين است كه با وجود همه شعارهاييكهدرخصوصپيوستنبهباشگاهتجارت جهاني داده ميشود، متاسفانه فضاي كسبوكار در كشور ما مانع بهرهبرداري بنگاهها از پتانسيلهاي آن و سد بسيار جدي مقابل ورود سرمايهگذاران خارجي شده است.

فعاالن اقتصادي در اين حوزه سالهاســت به جاي تمركز بر شناسايي و بهرهبرداري از بازارهاي خارجي،دردستاندازهاياداريزمينگيرميشوند. موازيكاريبخشهايمختلفدولتوعدمهمراهي نظام بانكي موجب ميشود وقت و انرژي و دغدغه فعاالن اقتصادي صرف موضوعاتي شود كه در ساير كشورها به صورت پيشفرض حل شده است.

رنجآورتر اين اســت كه گاهي اوقات وقتي از حجمبوروكراسياداريانتقادميشود،واردكنندگان قانوني و شناسنامهدار متهم به تالش براي فرار از قانون و مقررات ميشــوند. اين درحالي است كه شناسنامهدارها به هيچوجه مخالف انجام مراتب اداري در دستگاههاي نظارتي نيستند ولي مساله اين است كه دقت و سرعت بايد همراه با هم لحاظ شوندنهاينكهبهبهانهدقت،وقتكشيشودوانرژي بنگاههاياقتصاديصرفگذرازهفتخوانميزهاي دولتيشود.همهميدانيمكههرروزتاخيردرفرآيند واردات يك كاال، هزينه بسيار زيادي را بر بنگاههاي اقتصادي تحميل ميكند كه در نهايت به قيمت تمامشــده افزوده ميشود. اين در حالي است كه كاالي قاچاق بدون از دست دادن هيچگونه فرصتي و بدون پرداخت حقوق عوارض گمركي به راحتي به داخل كشور وارد ميشود. واقعيت اين است كه محيطنامناسبكسبوكارتمايلافرادبهفعاليتهاي زيرزمينيراافزايشميدهد.همينموضوعدركنار سودآوري قاچاق، قاچاقچيان را بيباك و تجارت خارجي كشور را فلج ميكند.

وقتي بازار از كاالهاي وارداتي بدون شناسنامه و كمكيفيتاستقبالميكند،آشكارابيانگراينواقعيت استكهچرخهتجارتخارجينتوانستهآنگونهكه بايدازتجارقانونيوشناسنامهدارحمايتكندواين موضوعميتواندشكلدهندهيكيازمهمترينتوقعات از دولت دوازدهم باشد.

واقعيت اين است كه بهبود فضاي كسبوكار، امري اتفاقي نيست و برنامه و نقشه راه ميخواهد. دولتدوازدهمبايدبامشاركتتشكلهاياقتصادي بخشخصوصي، برنامههايي نظير مقرراتزدايي، كاهش بوروكراســي، حــذف موانع غيرتعرفهاي و بازبينــي تعرفهها، پيشفرضهــاي الزم براي بهينهسازي تجارت خارجي را فراهم كنند. در غير اين صورت، بعدها افسوس فرصت از دست رفته كنوني را خواهيم خورد.

*رییسمجمعواردات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.