سقوطونزوئال،صعودقیمتنفت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

قيمت نفت همواره دستخوش تغييراتي بوده و هيچگاه در طوالنيمدت يك خط ثابت را حفظ نكرده است. نزديك به سه سال است كه قيمت نفت از 0۷ دالر به ازاي هر بشكه فراتر نرفته است اما ممكن است اين روند بهزودي تغيير كند.در حالي كه همزمان با افزايش تقاضاي جهاني براي نفت و باال گرفتن ريسكهاي ژئوپليتيك ميزان ذخاير نفتي جهان در حال كاهش است، قيمت نفت به توازن جديدي دست خواهد يافت.در هفته گذشته با باال گرفتن آشفتگي سياسي كه تداوم آن باعث به وجود آمدن ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.