مصائب کارت اعتباری کاال

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با اينكه قرار بود طبق گفته مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت، فاز جديد طرح كارت اعتباري كاال در مرداد ماه كليد بخورد اما زمان آغاز و اجراي اين طرح به ماههاي بعد ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.