آخرینپردهاختالفآخونديوقالیباف

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اشــكان نظامآبادي- آخريــن روزهاي حكمراني قاليباف در خيابان بهشت با اقداماتي همراه شده كه براي مخالفان او چندان خوشايند نيست؛ ترككردن كار از سوي ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.