حمایتی که با رضامندی همراه نیست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ملیحه اســناوندی- دولت دوازدهم پس از تنفیــذ رای ملت و برگزاری مراســم تحلیف روحانی رســما آغاز به کار کرد. طبق آییننامه داخلی مجلس، روحانی فرصت دوهفتهای دارد تا وزرای پیشــنهادی را به مجلس معرفی کند امــا طبق خبرها روحانی در اولین اقدام خود به عنوان رییسجمهور در روز سهشنبه گزینههای پیشــنهادی خود را برای 18 وزارتخانه تقدیم مجلــس میکند. اما آنچه بعد از معرفی کابینه اهمیت دارد گرفتن رای اعتماد از مجلس برای وزرای پیشــنهادی اســت تا صالحیت وزرای پیشنهادی بررســی و ترکیب کابینه مشخص شود. مجلس دهم که نسبت به دوره قبل خود رویکرد متعادلتری به روحانی داشــته و شاید همین همراهی اکثریت پارلمان اعم از فراکسیون امید و مستقلین ســبب شده تا رییسجمهور گمان کند که مسیری ســرازیر برای رساندن وزرایش به وزارتخانه طی خواهد کرد اما اظهارات هیات رییسه فراکسیون امید نشان میدهد که شاید این بار روحانی حمایت فراکسیون امید را همراه داشته باشد اما این حمایت با رضایت صد درصــدی همراه نخواهد بود و نه تنها موانعی از سمت ائتالف اصولگرایان برسر راه روحانی وجود دارد بلکه امیدیهای مجلس شاید رییسجمهور دولــت دوازدهم را در اول کار خود ناامید کنند. البتهبعیدبهنظرمیرسدکهاصالحطلبانمجلس دست از حمایت روحانی بکشند و هرچقدر هم در خصوص فراجناحی و یا محافظهکار بودن کابینه گله داشته باشند اما نهایتا با حمایت اما و اگری خود روحانی را در مجلس تنها نخواهند گذاشت به هرحال فراکسیون امید پشتیبانی مشتاقانه ای از رییس جمهور نخواهد داشت. نمایندگان موافق دولت به دنبال فهرست کابینهای هستند که همسویی با مطالبات مردم باشد.

شنبه شورای مرکزی فراکسیون امید درمورد نحوه بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی تشکیل جلســه دادند و اعضا بر لــزوم حمایت از دولت دوازدهــم تاکید کردند. محمدرضــا عارف در خصــوص این نشســت گفت کــه در فرصت باقیمانده از زمان معرفی وزرای دولت دوازدهم تا آغاز جلســات رای اعتمــاد در صحن علنی مجلس، کارنامه وزرای معرفی شده مورد بررسی قرار میگیرد و با اولویت وزرای جدید و افرادی که درباره آنها، سواالت بیشتری مطرح شده، از این عزیزان برای حضور در جلسات فراکسیون دعوت میکنیم تا پیش از رایگیری، پاسخ آنها به ابهامات نمایندگان استماع شود و نسبت به نحوه اعطــای رایاعتماد به هر یک از این وزرا، تصمیمگیری کنیم. همچنین بهرام پارســایی، سخنگوی فراکسیون امید نیز با اشاره به حمایت فراکســیون امید از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: امیدواریم کابینهای که معرفی میشود شاخصهای موردنظر را داشته باشد تا ما به صورت یکپارچه از آنها حمایت کنیم، اما الزاما از کل کابینه حمایت نخواهیم کرد و اگر این شاخصهای تعریف شده در وزرای پیشنهادی نباشد ما در مقابل مردم، قانون و جامعه مسوول هســتیم و براساس شــاخصها تصمیمگیری خواهیم کرد.

در ادامه دیدگاه نمایندگان را در خصوص کابینه و نارضایتی جریانهای سیاسی از این لیســت جویا شدیم و چشمانداز کابینه دولت دوازدهم را بررسی کردیم .

نظر مثبت فراکسیون امید به ابقای وزرای قبلی

محمدرضــا بادامچی ، نایــب رییس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با «جهانصنعت» دیدگاهش را در مورد لیست نهایی کابینه مطرح کرد و گفت: وقتی آقای روحانی اسامی وزرا را اعالم میکند مجلس نیز بررسیاش را شروع میکند. ما در فراکسیون امید هم کمیتههایی تشکیل دادیم که بنا به تخصص هر کمیته وزیر پیشنهادی بررسی میشود و بعد به صحن علنی مجلس شورای اسالمی میآید.

بادامچی در پاســخ به این سوال که کابینه روحانی بیشتر تمایل به کدامیک از جریانهای سیاسی دارد، گفت: لیستی که تاکنون مشخص شده از همه تفکرها و جریانات هستند و کابینه آقای روحانی فراجناحی خواهد بود. این نماینده مجلس در پاســخ به این سوال که با توجه به اینکه فراکســیون امید در کنار روحانی بوده و از او حمایــت کرده آیــا این بار نیز حمایت فراکســیون امیــد در رای اعتمــاد به وزرای پیشــنهادی وجود دارد، گفت: در مجموع بنا داریم که از دولت آقای روحانی حمایت کنیم منتها تک تک وزرا را هم بررســی میکنیم و طبق صالحیتها به آنها رای خواهیم داد.

وی در خصوص دیدگاه فراکسیون امید در مورد افرادی که در کابینه ابقا میشوند، گفت: اکثر این افراد عملکردشان در فراکسیون امید تایید شــده اســت منتها برخی نمره قبولی گرفتند و برخی دیگر عملکردشــان بیش از حد انتظار بوده و رضایت فراکسیون امید را به همراه داشته در هرصورت همه افرادی که قرار به ابقا شدنشان هست در یک ردیف نبودهاند. اکثر کسانی که دوباره از سوی رییسجمهور معرفی میشوند به جز یکی دو نفر مورد توافق فراکسیون امید هستند.

بادامچیدرخصوصچشماندازکابینهدوازدهم گفت: خواست ما از دولت این است که در زمینه اقتصاد تیم منسجمتری نسبت به قبل انتخاب کند. سازمان برنامه که در دولتهای قبل از نظر کارشناسی مورد خدشه قرار گرفته بود و در این چهار ســال به جای خود برگشت دوباره از نظر کارشناســی جایگاهش تقویت شود. وی تاکید کرد: دولت کامال با برنامه باشد، ما در شرایطی هســتیم که دولت آقای روحانی فرصت دارد تا مشکالت کالن کشور را ببینید و دیگر فرصتی نیستکهحلشدنآنهابهعقببیفتد.البتهقطعا خود آقای روحانی هم تصمیم دارند تا مشکالت اقتصادی را حل کنند. از طرفی باید روابط خارجی و دیپلماســی ما قویتر از گذشــته عمل کند. همچنین ارتباطهای جهانی ما باید گستردهتر و روابطمان با همسایگان و منطقه بیشتر شود.

وزرای پیشنهادی کارآمدتر از وزرای قبلی هستند

احمد انارکی محمدی، نماینده اصالحطلب مجلس نیــز دیدگاهش را در مورد لیســت نهایی کابینه مطرح کرد و گفت: مجلس برای وزارتخانهها، افراد و کسانی که کاندیدا میشوند شــاخصها و خطکشــیهایی قرار میدهد. همچنین کمیســیونهای مجلس هم بیشتر به دنبال بررســی صالحیتها و شایستگیها هســتند تا گرایشهای سیاســی لذا برای ما فرقی نمیکنــد که چه جریانــی در کابینه وجود دارد و همــه نمایندگان و گرایشهای مجلس هم به دنبال این هســتند که وزرای کارآمــد روی کار بیایند به ویژه وزرایی که در بحث تولید، اشتغال و معیشت مردم تاثیرگذار باشند. وی تاکید کرد: مجلس و نمایندگان به دنبال رای اعتماد به وزرایی متخصص هستند و جریانهای سیاســی افراد، اهداف اصلی ما نخواهد بود.

انارکی ادامه داد: لیســتی کــه تا به حال اعالم شده لیســتی خوب و قوی و کارآمدتر از وزرای قبلــی هســتند. البته برخی از اعضا که مطرح میشوند در حد معاون هستند که باید نمایندگان در خصوص این افراد بیشــتر بررســی کنند. از لحاظ جناحــی باید بگویم که از همه گروهها در کابینه وجود دارند و ما انتظار مان این است که کابینه همسو با دولت باشد چراکه اگر اعضای کابینه همسو با دولت نباشــند نمیتوانند هماهنگ باهم کار کنند. وی ادامــه داد: این انتظار حداقلی نمایندگان است که وزارتخانه با دولت همراه باشد. البته در برخی وزارتخانهها بحث امنیتی مطرح است و افراد و وظایف وزرا در آن مشــخص اســت اما وزارتخانه اقتصاد نیاز به همســویی بیشتر بــا دولت دارد تا نتیجــه خوبی برای مردم به همراه داشــته باشد. انارکی تاکید کرد: صرف سیاسی بودن در کابینه مطرح نیست و همه گروهها حضور دارند امــا اکثرا افرادی که در کابینه تغییر کردند در سطح معاون بودهاند به غیر از صنعت که شنیدهایم آقای شریعتمداری میآید.این نماینده مجلس در پاســخ به این سوال که با توجه به اینکه فراکسیون امید در کنار روحانی بوده و از او حمایت کرده آیا این بار نیز حمایت فراکســیون امید از روحانی در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی وجود دارد؟ گفت: مخالفت قطعا وجود دارد چون نگرشها متفاوت است ولی در این خصوص هیاترییسه فراکسیون امید باید نظر قطعی بدهد. اعتقاد من این اســت که اگر به بحث سیاســی فکر نکنیــم و بیشــتر به مهــارت و تخصص فکر کنیم، جریانهای سیاســی مشکلی نخواهند داشت. چرا که ممکن است فردی اصالحطلب باشد اما اعضای فراکسیون امید به خاطر نبود صالحیتها، مهارتهــا و تخصصها به وزیر پیشــنهادی رای اعتماد ندهنــد.در کابینه از توجه به قومیتها غفلت شده

محمد اسماعیل سعیدی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با «جهان صنعت» دیدگاهش را در مورد لیســت نهایی کابینه مطرح کرد و گفت: دیدگاهی که درباره کابینه وجود دارد این است که نظام جمهوری اسالمی باید شایستهساالر باشد و افرادی که شایســتگی و توانمندیهــای الزم را دارند، معرفی میشــوند. در شرایط خاص کشور و با توجه به مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم، بحث اشتغال و حمایت از تولید ملی و با توجه به شــاخصهای توسعه کالن کشور، کابینه و به ویژه تیم اقتصادی دولت باید یک تیم اوال متخصص و خبره و در ثانی هماهنگ و دارای تفکر کالننگر و مدیریت جهادی انقالبی باشد امــا االن این ویژگیهــا کمتر در ترکیبی که در لیستهای منتشــر شده وجود دارد دیده میشود و این یک نگرانی است، نکته دوم اینکه ما کشــوری داریم دارای تنوع قومیتی که هم فرصت و هم نقطه قوت برای کشور است و اگر از توجه به قومیتها غفلت شود در آینده تبدیل به یک مشکل میشود. وی تاکید کرد: به عنوان نمایندگان ملت انتظار داریم در ترکیب کابینه تنوع قومیتی و خبره بودن لحاظ شود و فقط حضور افرادی از اســتانهای خاص در کابینه نباشــد. در موقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و وحدت ملی کشور، قومیتها نقش مهمــی دارند و اگر در این مورد غفلت شــود نقصی در کابینه وجود دارد.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا لیستی که در کابینه وجود فراجناحی است و یا تمایل جریان خاصی را بیشتر به همراه دارد، گفت: از ابتدا تاکید داشــتیم که جناجهای سیاسی در تصمیمگیریوشکلگیریکابینهتاثیرینداشته باشندوباتوجهبهترکیبیکهمیبینیمنمیتوانیم بگوییم که جناح خاص سیاســیای تاثیری بر تصمیم رییسجمهور گذاشته ولی ترکیب باید قویتر از لیســت موجود باشد. وی تاکید کرد: البته در کابینه از یک جریان استفاده نشده و ما نمایندگان بیشتر به دنبال این هستیم که افراد شایســته روی کار بیایند.اسماعیلی به اولویت اصلی اصولگرایان بــرای دادن رای اعتماد به وزرای پیشــنهادی رییسجمهور اشاره کرد و گفت: اولویتهایی که ما داریم تفکر جهادی و انقالبی اســت ما به آرمانهای انقالب و امام تاکید داریم و افــرادی که در مدیریت کالن کشور قرار میگیرند هم باید به به اصول اصلی پایبند و معتقد و مرد عملگرا باشند.

وی ادامه داد: پاکدســتی نیز جزو الزاماتی اســت که هــم مطالبه مردم اســت و هم در این شــرایط کشــور ایجاب میکند که حتما بدون هیچ حاشــیهای کار شــود. اسماعیلی افزود: وزرای پیشــنهادی باید درك منطقی و صحیح از شــرایط کشــور و منطقه داشته باشند و نقشــه راهی درست ارائه بدهند. وی درخصوص برنامههای وزرای پیشنهادی گفت که این برنامهها هم باید متناســب با نیازها و ضرورتهای کشــور و انتظارات مردم باشــد. نماینده اصولگرای مجلس در پاســخ به این ســوال که نظر جریان اصولگرایــی در مورد افرادی که در کابینه ابقا میشــوند چیست، گفــت: مالك باقــی ماندن یا رفتن نیســت بلکه مالك توانمندیهایی باید باشــد که در وزرا وجــود دارد. اگر وزیر موفق بوده و طبق برنامههایــی که برای گرفتن رای اعتماد ارائه داده عمل کرده و اهداف اصلی محقق شــده و در کل عملکرد خوبی در وزارتخانه داشــته معرفی دوبارهشــان خوب است اما اگر وزیری عملکرد رضایتبخشی نداشته باشد پیشنهاد ابقایش کار صحیح و منطقی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.