نمایشدیپلماسی

Jahan e-Sanat - - NEWS - تحول روز

گروهسیاسی-مراسمتحلیفکهباحضورمقامهایبلندپایه سیاسیکشورهایخارجیبرگزارشد،بهترینفرصترابرایایران فراهم آورد تا در حاشیه این مراسم بتواند به گفتوگو و دیدار با نمایندگان ویژه کشورهای مهمان بپردازد. این دیدارها موفقیتی ویژه برای دستگاه دیپلماسی کشورمان به شمار میرود چراکه نشان میدهد ایران توانسته در چهار سال گذشته خود را از انزوا خارج کند و حاال زمان آن فرا رسیده است تا موقعیت خود را در جهان تثبیت کند. در چند روز گذشته رییسجمهور و وزیر امور خارجه کشورمان در دیدارهایی جداگانه میزبان نمایندگان هیاتهایخارجیبودند. دیدار روحانی با رییس مجلس سنای اسپانیا حسنروحانی،رییسجمهورباپییوگارسیااسکودرو،رییس مجلس سنای اسپانیا دیدار کرد. وی در این دیدار اظهار داشت: اتحادیهاروپادراجرایتوافقبرجامنقشموثریایفاکردوتاکنون نیزبرایحفظبرجامباوجودکارشکنیهاییکهآمریکاییهادارند، مواضع قابل قبولی داشته است. روحانی با بیان اینکه برجام دو مساله ناحق و نادرست را از پیشرو برداشت، افزود: برجام در گام اول تصور و توهم نادرستی مبنی بر اینکه ایران در فعالیتهای هستهایخودمخفیانهبهدنبالساختبمببودهاسترابرطرف کرد و در گام دوم تحریمهای ظالمانه، ضد قواعد حقوق بشری و مقرراتبینالمللیراکهبهضررهمهبود،برداشت.رییسجمهور تصریح کرد: برجام این موانع را از پیش رو برداشت و به همین دلیل این توافق را برد- برد و به نفع همه میدانیم. برجام زمینه مساعدیبرایتوسعهروابطایرانباکشورهایدوستایجادکرده و ایران و اسپانیا به عنوان دو کشور دوست باید بیشترین بهره را از اینتوافقبهنفعملتهایخودببرند.پییوگارسیااسکودرو،رییس مجلسسنایاسپانیانیزدرایندیدارباابالغپیامتبریکپادشاهو نخستوزیرکشورشگفت:نتیجهانتخاباتاخیرایراننشاندهنده کاروسیاستهایپرثمرورویکردوسیاستاعتدالیشمادرچهار سال گذشته است که ملت ایران مجددا آن را تایید کردند. دیدار روحانی با رییس مجلس صربستان همچنین در ادامه این دیدارها، رییسجمهور کشورمان با مایا گویکوویچ، رییس مجلس صربستان مالقات کرد. حسن روحانی در این دیدار اظهار کرد: امنیت منطقه بالکان همواره برای جمهوری اســالمی ایران اهمیت داشــته و امیدواریم روزبهروز شاهد تحکیم صلح و ثبات در آن منطقه باشیم. وی با اشاره به اینکه ایران و صربستان ظرفیتهای گستردهای برای توسعه همکاریهای مشترك دارند، افزود: این ظرفیتهای همکاری به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری با تقویت هر چه بیشتر تعامالت بانکی، میتواند نقش عمدهای در توسعه روابط دو کشور ایفا کند. رییسجمهور لغو روادید شهروندان ایرانی از سوی مجلس و دولت صربستان را زمینهساز فعال شدن عرصههای مختلف روابط دوجانبه دانست و اظهار امیدواری کرد سفر رییس مجلس صربستان زمینه خوبی برای تحرك بیشتر و گسترش روابط باشد. دیدار روحانی با رییس جمهور ارمنستان حسن روحانی با سرژ سرکیسیان، رییسجمهور ارمنستان دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار رییسجمهور با بیان اینکه دو کشور از اشتراکات فرهنگی و تاریخی فراوانی برخوردارند، گفت: تهران و ایروان با اســتفاده از این اشتراکات میتوانند گامهــای مثبت و زیادی به نفع دو ملت و ملتهای منطقه بردارند. وی با تاکید بر اینکه تهران به دنبال توسعه روزافزون روابطخودباکشورهایهمسایهازجملهارمنستاناست،اظهار داشت: دو کشور در بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و در

هایی از جمله حملونقل، انرژی، گردشگری و ترانزیت زمینههای فراوانی برای همکاری دارند که فعال کردن هر چه بیشتر این عرصهها به نفع منافع دو ملت است. رییسجمهور همچنین با اشاره به موضوع قرهباغ و با تاکید بر اینکه حل و فصل این مساله فقط راهحل سیاسی دارد، اظهار داشت: برای جمهوری اسالمی ایران بســیار اهمیت دارد که در اطراف مرزهای خود، امنیت کامل داشته باشد و امیدواریم با تالش و ابتکارات دو کشور همسایه ارمنستان و آذربایجان، شاهد پایان مســالمتآمیز این مساله باشیم و معتقدیم چنانچه دو طــرف از اراده جدی برای حل و فصل موضوع برخوردار باشند، راهحلهای مناسبی هم برای آن در دسترس است. سرژ سرکیسیان، رییسجمهور ارمنستان نیز در سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در مراسم تحلیف اظهار داشت: ملت ایران در ماههای اخیر توانستند رییسجمهوری را انتخاب کنند که طی سالهای گذشته خطمشی موفق و مهمی را سپری کرده است. دیدار روحانی با رییس مجلس بالروس دیدار دیگر روحانی با میخائیل میاســینکوویچ، رییس مجلس بالروس بود که با استقبال از پیشنهادات مطرحشده از جانب رییسجمهور بالروس برای اجرای پروژههای مشترك جدید بین دو کشور همراه شد. رییسجمهور در این زمینه گفت: اولین قدم برای گسترش روابط اقتصادی، برقراری روابط بانکی خوب بین دو کشور است. این روند باید شتاب گیرد. روحانی افزود: نکته مهم دیگر توافق ما با اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که اگر در این زمینه در مذاکرات به توافق نهایی و امضای اسناد برسیم، تحول بزرگی در روابط اقتصادی فیمابین ایجاد خواهد کرد. وی تقویت کریدور شمال- جنوب را نیز برای دو کشور حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: ایران و بالروس فهرستبلندیازظرفیتهایاقتصادیوفرهنگیبرایتوسعه روابط دارند که باید در سایه اراده سیاسی قوی موجود برای گسترش روابط، این ظرفیتها را فعال کنند. دیدار روحانی با رییس مجلس لبنان در ادامه این دیدارها حســن روحانی با نبیه بری، رییس مجلس لبنان هم مالقــات و گفتوگو کرد. رییسجمهور پیروزیهای مردم لبنان در برابر اشغالگران صهیونیستی را موجب عظمت این کشور و خوشحالی و افتخار ملت ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: اینکه امروز در لبنان صدای مقاومت در برابر متجاوزان شنیده میشود و این کشور به جایگاهی رســیده که حتی برای ایجاد ثبات و امنیت به کشــورهای همســایه خود نیز کمک میکند، نشان از قدرت و عظمت لبنان و مردم آن دارد. وزیر امور خارجه کشــورمان هم در دیداری جداگانه با نبیه بری دیدار و گفتوگو کرد.همچنین روحانی در ادامه گفتوگوهای خود با نمایندگان کشورهای خارجی با بارناباس سیباسیسودالمینی، نخستوزیر سوازیلند و لستی سوم، پادشاه لسوتو هم دیداری داشت. دیدار ظریف با نمایندگان هیاتهای خارجی وزیر مشــاور در وزارت خارجه آلمان بــا ظریف دیدار و گفتوگو کرد. میشائیل روت گفت: ما متعهد به صلح و ثبات و عالقهمند به همکاری با جمهوری اسالمی ایران هستیم. برجام بــرای آلمان اهمیت دارد. از تالشهای جناب دکتر روحانی برای باز کردن درها سپاسگزاریم. آلمان به تماسهای خود در سطح باال با ایران ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار اظهار داشــت: از تعهد آلمان برای گفتوگو و همکاری خرسند هستیم. آلمان میتواند نقش مهمی در پیشرفت بسیاری از موضوعات داشته باشد.ظریف با معاون وزیر امور خارجه و توسعه همکاریهای بینالمللی ایتالیا دیدار و گفتوگو کرد. وینچنزو آمندوال ضمن ابراز خرسندی از حضور در کشورمان اظهار کرد: وزیر امور خارجه ایتالیا در آینده از ایران دیدار خواهد کرد. وزیر امور خارجه کشورمان هم در این دیدار با اشاره به طرحهای اقتصادی در حال اجرا در ایران گفت: زمینه خوبی برای توسعه فعالیتهای شرکتهای ایتالیایی در ایران وجود دارد. معاون وزیر امور خارجه ایتالیا نیز گفت: شرکتهای بازرگانیوسرمایهگذارانایتالیاییبرایافزایشهمکاریباایران آمادگی دارند. در این مالقات همچنین دو طرف در خصوص اجرای برجام و موضوعات منطقهای به ویژه سوریه و مذاکرات آســتانه، مبارزه با تروریسم به ویژه داعش تبادل نظر کردند. صفت سفتیچ، نایب رییس پارلمان بوسنی و هرزگوین نیز در مالقات با محمدجواد ظریف ضمن تشکر از مهماننوازی ایران گفت: بر اســاس تصمیم شورای ریاستجمهوری در مراسم تحلیف رییسجمهور محترم ایران شرکت کردم. بوسنی و هرزگوین عالقهمند به توســعه همکاریها و تبادل هیاتها با جمهوری اسالمی ایران است. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران قادر است در کمک به حل مشکالت منطقهای به عنوان سکاندار کشورهای منطقه عمل کرده و به حل این مشکالت و بحرانها کمک کند.

همچنیــن وزیر امنیت داخلی آفریقای جنوبی با رییس دســتگاه دیپلماسی مالقات کرد. محمدجواد ظریف در این مالقات به وجود زمینههای مناســب در حوزههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای همکاری اشاره کرد و گفت: دو کشور میتوانند همکاریهای خود را در همه زمینهها به ویژه روابط بانکی و اقتصادی افزایش دهند. مبارزه با تروریسم و افراطگرایی هم میتواند از دیگر زمینههای همکاری باشد. دیوید ماهلوبو، وزیــر امنیت داخلی آفریقای جنوبی نیز در این دیدار اظهار داشت: کشور من عالقهمند است در ابعاد مختلف با جمهوری اسالمی ایران از جمله در زمینههای اقتصادی، فناوری، انرژی، بانکی، امنیتی و مبارزه با گروههای تروریستی بیش از پیش همکاری کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.