تداوم حمایت ایران از سوریه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایرنا - دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: جمهوری اسالمی ایران در کنار سوریه ایستاده است و به حمایتها و پشتیبانیهای خود تا پایان یافتن بحران امنیتی در این کشور ادامه میدهد. علی شمخانی در دیدار با عماد خمیس، نخستوزیر سوریه با یادآوری تداوم تالش همهجانبه برای آزادسازی مناطق تحت اشغال تروریستها به منظور بازگرداندن امنیت و آرامش به ســوریه بر پیگیری همزمان مســیر گفتوگوهای سوری- سوری برای دستیابی به وفاق ملی تاکید کرد. وی بر ضرورت تداوم مبارزه بیامان با تروریسم تکفیری تاکید کرد و گفت: کشــورهای غربی و آمریکا به جای مبارزه با عناصر تروریستی اقدامات مشــکوکی را در مسیر تثبیت تروریسم و ناامنی در منطقه انجام میدهند که آثار زیانبار آن موجب گسترش تروریسم در جهان میشود.

عماد خمیس نیز در این دیدار با ارائه توضیحاتی از آخرین تحوالت و پیشرفتهای این کشور در عرصههای مختلف از جمله پیشرویها در نبرد با گروههای تکفیری، پیگیری مسیر سیاسی برای عبور از بحران را یکی از گزینههای مهم دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.