ایران آماده همكاری دوجانبه با كشور غناست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

پایگاه اطالعرسانی دولت- معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اهمیت و جایگاه قاره آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، تصریح کرد: ظرفیتها و زمینههای فراوانی برای همکاری تهران- آکرا در سطوح دوجانبه، منطقهای و بینالمللی وجود دارد. اسحاق جهانگیری در دیدار با الحاجی باوومیا معاون اول رییسجمهور غنا که برای شرکت در مراسم تحلیف رییسجمهور اسالمی ایران به تهران سفر کرده است،گفت: جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب اسالمی دستاوردهای فراوانی در حوزه علوم، صنایع و کشاورزی داشته و میتواند تجارب خود را در اختیار کشورهای دوست نظیر غنا قرار دهد. وی با بیان اینکه بخش خصوصی و بخش دولتی ایران درصورت عالقهمندی کشور غنا حاضر به اعزام کارشناس و متخصص برای پیشبرد طرحهای مختلف به این کشور هستند، افزود: در زمینه کشاورزی به دلیل قرار داشتن ایران در منطقه خشک و نیمهخشک، آمادگی داریم تا در کشورهایی که دارای منابع آب فراوان و خاك حاصلخیز هستند سرمایهگذاری و محصوالت را به ایران منتقل کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.