تاكید ایران و اسپانیا بر افزایش همكاریها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

خانه ملت- روسای مجالس ایران و اسپانیا بر افزایش همکاریهای دو کشور به ویژه در زمینه انرژی تاکید کردند. علی الریجانی، در نشست خبری مشترك با پیو گارسیا اسکودرو گفت: گفتوگوهایی برای افزایش همکاریها به ویژه در عرصههای انرژی، توریسم و نیز مسایل بینالمللی صورت گرفت. اسکودرو نیز تصریح کرد: من به عنوان نماینده دولت اسپانیا در مراسم تحلیف شرکت کردم.

فکر میکنیم که زمینههای مختلف و مشترکی برای همکاری دو کشور وجود دارد. رییس سنای اسپانیا با اشاره به وضعیت مناسب رشد اقتصادی کشــورش اظهار کرد: همانطور که دکتر الریجانی گفتند حملونقل ریلی، انرژی، توریسم و مبارزه با تروریسم از جمله عرصههایی است که دو کشــور میتوانند در آنها با هم همکاری کنند. الریجانی همچنین با دشاباندو کارو جایا سوریا، رییس مجلس سریالنکا دیدار کرد. وی با اشاره به روابط و تعامالت ایران و سریالنکا، گفت: دو کشور ظرفیتهای بسیاری برای تقویت روابط و همکاریها دارند که باید از این مسایل برای توسعه تعامالت استفاده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.