احتمال ورود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به ماجرای سلفی با موگرینی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گرفتن عکس سلفی تعدادی از وکالی ملت با موگرینی را نشــاندهنده خود باختگی در برابر غرب خواند و گفت: در صورت شــکایت از رفتار این نمایندگان هیات نظارت ورود میکند. علیرضا سلیمی افزود: در صورتی که وکالی ملت به دلیل اینکه این تصاویر شــأن مجلس را زیر سوال برده است به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کنند، قطعا هیات نظارت این رفتان دون شأن را بررسی خواهد کرد. نماینده مردم محالت در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: فراکسیون امید باید در قبال این رفتار اعضای خود موضعگیری کند، سکوت فراکسیون امید در قبال رفتار اعضای این فراکســیون نشاندهنده تایید آن است. عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با تاکید بر اینکه باید این اشتباه جبران شود، گفت: حداقل اعالم شود که آقایان دقت الزم را نداشتهاند، نباید کاری کرد که برداشت شود نمایندگان ملت شیفته غرب هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.