ایران به امنیت حج حساس است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران نشان داده نسبت به امنیت حجاجش حساسیت زیادی دارد گفت: حفظ امنیت حرمین شرفین و حجاج جزو وظایف اصلی عربستاناست.علیاکبروالیتیدرپاسخبهاینکهباوجودتنشهایسیاسی که بین ایران و عربستان وجود دارد، کاروان حجاج ایرانی به عربستان رفتند. آیا قراردادهای منعقد شده بین دو کشور بحث حجاج را دربر میگیرد؟ اگر از طرف عربستان تخطی در این زمینه انجام شود، ایران چه واکنشی نشان خواهد داد؟ گفت: بسیار امیدواریم و از این موضوع دفاع میکنیم که حجاج ما در امنیت کامل بوده و احترامها محفوظ باشد تا بتوانند اعمال خود را محترمانه و بدون هر فشاری انجام بدهند. وی ادامه داد: بیتردید در قرار و توافقی که بین ایران و عربستان سعودی منعقده شده است سالمت، احترام و امنیت حجاج ما جزو شروط اصلی ماست. این وظیفه سنگین و اسالمی حکومتی است که تولیت حرمین شریفین را بر عهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.