به تخلفات در خلیجفارس پاسخ میدهیم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنیم- سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: رزمندگان اسالم به هر خالف خارج از ضوابط بینالمللی در خلیجفارس پاسخ میدهند. سردار سید مسعود با اشاره به رفتارهای آمریکا در خلیجفارس گفت: رفتار ما در خلیجفارس یک رفتار کامال حرفهای و در چارچوب مقررات بینالمللی اســت. وی افزود: بدیهی است چنانچه در چارچوب قوانین بینالمللی و جمهوری اسالمی ایران که در زمینه عبور مسالمتآمیز نفتکشها در منطقه اعالم شــده، خالفی صورت گیرد رزمندگان اسالم به آن پاسخ خواهند داد. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد: آنچه که آمریکاییها به آن دامن میزنند بیشتر یک مساله تبلیغاتی و پروپاگاندای رسانهای بود و در وقت خودش ما آن را تکذیب کردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.