بانکها امسال چقدر وام میدهند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در حالی مجموع تسهیالت دریافتی بانکها به بخشهای اقتصادی در سال گذشته تا۸۴۵ هزار میلیارد تومان پیش رفت که پیشبینی رییس کل بانک مرکزی برای سالجاری تا حدود ۰۷۶ هزار میلیارد تومان است. البته فقط ۰۳۲ هزار میلیارد تومان از این رقم تزریق جدید خواهد بود.

تسهیالت پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخشهای اقتصادی اغلب با روند رشد ساالنه همراه است؛ روندی که طی چند سال گذشته همواره رو به رشد بوده و از سال ۲۹۳۱ تاکنون بیش از ۰۰۳ هزار میلیارد تومان بر حجم تسهیالت پرداختی شبکه بانکی افزوده شده است.

تازهترین اظهارات سیف، رییس کل بانک مرکزی از این حکایت دارد که برای سال ۶۹۳۱ پیشبینی شده بانکها حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کنند. البته توضیحات وی از این حکایت داشت که از مجموع رقم پیشبینی شده حدود ۰۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت جدید خواهد بود و مابقی به تمدید تســهیالت قبلی برخواهد گشت. مجموعه تسهیالت میتواند برای متقاضیان جدید دریافت وام یا افزایش مبالغ مشتریان قدیمی باشد.

در سالجاری تاکنون و بر اساس آخرین آمارها، بانکها توانستهاند در پایان سه ماهه اول سال تا ۱۰۱ هزار میلیارد تومان به بخشهای اقتصادی تسهیالت پرداخت کنند. با پیشبینی تسهیالت ۰۷۶ هزار میلیاردی به نظر میرسد تا پایان سال حدود ۰۷۵ هزار میلیارد دیگر تسهیالت از سوی شبکه بانکی پرداخت شود.

این در حالی است که در سال گذشته عملکرد بانکها نشان داد تا ۸۴۵ هزار میلیارد تومان دست تسهیالت جدید و قدیمی بود که پرداخت کردند که حدود ۰۳۱ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۴۹۳۱ افزایش داشت.

از ۸۴۵ هــزار میلیارد پرداختی در ســال ۵۹۳۱ حــدود ۰۵۳ هزار میلیــارد تومان و بــه عبارتی ۴۶ درصد به تامین ســرمایه در گردش اختصاص داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.