تداوم رشد حق بیمه و افزایش ضریب نفوذ

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در گزارش خود به مجمع عمومی ساالنه بیمه مرکزی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر اعضای مجمع برگزار شد از آرامش و ثبات حاکم بر صنعت بیمه خبر داد و از همکاری و همراهی مدیران شرکتهای بیمه با بیمه مرکزی در پیشبرد اهداف استراتژیک رشد صنعت بیمه قدردانی کرد.

بــه گزارش «جهان صنعت» به نقل از بیمه مرکز عبدالناصر همتی، رییسکلبیمه مرکزی ضمن اعالم رشد ۵/۲۲ درصدی حقبیمهها در سال ۵۹۳۱، رشد حقبیمهها در چهارماهه ابتدای سال ۶۹۳۱ را حدود ۸۱ درصد اعالم و ابراز امیدواری کرد با این روند ضریب نفوذ بیمه که نسبت حقبیمه به تولید ناخالص داخلی است از میزان ۲/۲ درصد سال ۵۹۳۱ عبور خواهد کرد.همتی رشد ۰۴ درصدی بیمههای زندگی در طول سال ۵۹۳۱ و چهارماهه اول سال ۶۹۳۱ را نوید رشد سهم بازاری این رشته در مجموع رشتههای بیمهای دانست و ابراز امیدواری کرد، امسال سهم بازاری آن از ۵۱ درصد فراتر رود و صنعت بیمه در این زمینه زودتر از پایان برنامه ششم توسعه به هدف اعالم شده در برنامه نائل شود.

رییس شورایعالی بیمه کاهش تدریجی ضریب خسارت با وجود وضع ذخایر الزم برای خســارتهای معوق بیمه شخص ثالث را نشانه بهبود تدریجی وضع مالی شرکتهای بیمه دانست و گفت: ضریب خسارت که نسبت خسارتهای واقعشده به حقبیمه عاید شده است، از ۹۸ درصد در سال ۲۹۳۱ به حدود ۸۷ درصد در سال ۵۹۳۱ رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.