تامین مالی پروژهها با اهرم چینیها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

روز گذشته در دیدار رییس کمیسیون اصالحات و توسعه جمهوری خلق چین و وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، روابط اقتصادی دو کشور در ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علی طیبنیا در حاشیه این دیدار با اعالم این خبر گفت: در این دیدار مسایل مربوط به تامین مالی طرحها و پروژههای ایران و روابط بینبانکی بانکهای دوکشور، به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت و پیشرفتهای خوبی در این خصوص حاصل شد.

وی با بیان اینکه قرارداد تجاری تامین مالی پروژه برقی کردن راهآهن تهران مشهد، هفته گذشته در بانک صنعت و معدن به عنوان اولین پروژه تامین مالی ایران و چین امضا شد، طرح توسعه و تثبیت پاالیشگاه آبادان را به احتمال زیاد دومین پروژهای خواند که از سوی چینیها تامین مالی خواهد شد.

طیبنیا اظهار داشت: عالوه بر این موارد، حجم انبوهی از پروژهها در طول زمان به طرف چینی معرفی شده که امروز به ما قول دادند که همه آنها را با سرعت مورد بررسی قرار داده و وارد مرحله تامین مالی شوند.

وی افزود: همین طور «بانک ســرمایهگذاری زیرســاخت آسیایی» )a.w.i.b( که ایران هم جزو موسسان آن است، هماکنون در حال بررسی تعدادی از پروژههای ما جهت تامین مالی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.