«بام» ارزی در راه است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بانک ملی ایران قصد دارد در سامانه بانکداری الکترونیکی خود موسوم به «بام» خدمات ارزی ارائه کند.

به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، غالمرضا پناهی، عضو هیاتمدیره بانک ملی ایران با اعالم این خبر افزود: ســامانه «بام» یکی از خدمات پیشرفته بانک است که اکنون فقط خدمات ریالی در آن ارائه میشود.وی افزود: بانک ملی ایران به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به مشتریان، قصد دارد خدمات ارزی مشخصی را در این سامانه تعریف و عملیاتی کند.معاون امور ارزی و بینالملل بانک ملی ایران اظهار کرد: در خدمات جدید بام، امکانی فراهم شده که مشتری از این طریق به حساب بانکی خود همانند حســاب ریالی دسترسی داشته باشد، ارز خود را به نرخ روز به بانک بفروشــد و آن را به ریال تبدیل کند یا از همان طریق ارز خریداری کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.