اهداف سیاسی- اقتصادی پکن

Jahan e-Sanat - - NEWS - رویداد

اعضاي شــوراي امنيت ســازمان ملل متحد در واكنش به آزمايشهاي موشكي اخير كرهشمالي، دور جديدي از تحريمهاراعليهپيونگيانگوضعكردند. تحريمهاي جديد صادرات كرهشمالي و سرمايهگذاري در اين كشور را نشانه رفته است.

اين تحريمهــا در واكنــش به دو آزمايش موشــكي كرهشمالي طي ماه ژوئيه گذشــته وضع شد كه در جريان آنها پيونگيانگ دو موشــك قارهپيما پرتاب كرد؛ موشكهايي كه كرهشمالي ميگويد با آزمايش موفق آنها، اين كشور اكنون ميتواند همه نقاط خاك آمريكا را نشانه گيرد. با وجود اين، كارشناسان امور نظاميدردقتنشانهگيرياينموشكها ابراز ترديد كردهانــد. اين آزمايشها با محكوميت شــديد كرهجنوبي، ژاپن و آمريكا روبهرو شــد و اين سه كشور در واكنــش بــه آن پيشنويس قطعنامه تحريمهاي جديد را تهيه كردند.

صادرات زغالسنگ، سنگمعدن و ديگر مواد خام به چين كه يكي از منابع اصلي تامين منابــع نقدي پيونگيانگ است در تحريمهاي جديد نشانه گرفته شده است. برآوردها نشان ميدهند كه كرهشمالي ســاالنه سه ميليارد دالر از محل صادرات مواد خام و معدني درآمد كسبميكندوتحريمهايجديدبنادارد مانع حصول دست كم يك ميليارد دالر آن شــود. چين چند ماه پيش با هدف بيشتر كردن فشارها بر پيونگيانگ براي توقف برنامه هستهاي و موشكياش، از چند ماه پيش واردات زغالسنگ خود از كرهشمالي را تعليق كرده بود.

بــا وجود ايــن، به نظر نميرســد ســختگيري چيــن و تحريمهــاي بينالمللي تاكنون موفق به تغيير اراده رهبر جوان كرهشمالي شده باشد، آنطور كهگفتهشدهپكنوواشنگتندرتصويب تحريمهــاي جديد همــكاري نزديك داشتهاند. شنبه گذشته چين كه معموال از تشديد فشــار بر پيونگيانگ انتقاد ميكند و تنها متحــد بينالمللي اين كشور است، به قطعنامه تحريمها راي مثبت داد؛ اقدامي كه با استقبال آمريكا روبهرو شد. نيكي هيلي، سفير آمريكا در سازمان ملل متحد دقايقي بعد از تصويب تحريمهاي جديد ضمن تقدير از چين گفت: امروز شوراي امنيت سازمان ملل مجازات برنامه موشــكهاي بالستيك كرهشمالي را به ســطحي جديد ارتقا داد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد يكپارچه شد تا به ديكتاتور كرهشمالي هشدار دهد. ما نشان داديم كه رفتارهاي غيرمســووالنه و بيتوجهي اين رژيم هزينههاي سنگيني برايش در پي خواهد داشت. سفير چين در شوراي امنيت هم پس از تصويب تحريمهاي جديد گفت: امروز جهان متحد و يكپارچه مخالفت خود با برنامه هســتهاي در شبه جزيره كره را نشان داد. سفير چين همچنين از بيانيه اخير وزير خارجه آمريكا استقبال كرد كه تصريح كرده بود آمريكا به دنبال تغيير رژيم در كرهشمالي نيست. تقدير ترامپ از چين و روسيه دبير مطبوعاتي كاخ سفيد اظهار كرد: دونالد ترامپ از تالشهاي چين و روسيه براي تصويب تحريم جديد شوراي امنيت سازمان ملل عليه كرهشمالي قدرداني كرده است. سارا سندرز در بيانيهاي اعالم كرد: رييسجمهور آمريكا در پي تصويب تحريمهاي جديد شوراي امنيت سازمان ملل عليه كرهشمالي اقدام به تشكر از چين و روسيه به سبب حمايتشان از تحريمها كرده است.

ســندرز گفت: دونالد ترامپ اقدام شوراي امنيت سازمان ملل در تصويب قطعنامه جديدي كــه تحريمها عليه كرهشمالي را در پاسخ به آزمايشهاي موشكي اخير اين كشور افزايش ميدهد، تحسينميكند.

همچنيــن رييسجمهــور آمريكا قــدردان همكاري چين و روســيه در عملي كردن تصويب اين قطعنامه است. او به همكاري با همپيمانان و شركا براي افزايش فشارهاي ديپلماتيك و اقتصادي عليه كرهشمالي به منظور پايان دادن به رفتارهايتهديدآميزوبيثباتكنندهاين كشور ادامه خواهد داد.

وزيــر امــور خارجه چيــن پس از رايگيري براي اعمال تحريمهاي بيشتر عليه كرهشــمالي از تمامي طرفهاي دخيل در مناقشــه اتمي كرهشــمالي خواسته به ميز مذاكره بازگردند.

وانگ يي ديــروز در بيانيهاي از ساير كشــورها خواست تا مذاكرات ششجانبه را براي حل مساله اتمي و موشكي كرهشمالي از سر بگيرند. اين گروه شامل آمريكا، چين، كرهشمالي، روسيه، كرهجنوبي و ژاپن است.

وي در ادامــه آورده اســت: تحريمها عليه كرهشــمالي ضروري اســت اما هدف نهايي نيست. هدف از آغاز اين مذاكرات آوردن مســاله اتمي شــبهجزيره كره بر ســر ميز مذاكره و يافتــن راه حلي از طريق مذاكرات تا زمان خلع ســالح اتمي شــبهجزيره كره و برقراري ثبات در اين منطقه است.

وزير خارجه چين تاكيد كرد: هدف از اين اقدام پاسخي ضروري در راستاي تالش براي متوقف كردن توسعه برنامه هستهاي كرهشمالي است. اين تصميم شامل دو بخش است كه بخش اول آن مربوط به روشن كردن اين حقيقت است كه كرهشمالي همچنان قطعنامههاي بينالمللــي را نقض و اقدام به آزمايش موشــكي ميكند كه در پاسخ به اين اقدامات بايد جامعه جهاني پاســخي مناسب به آنها بدهد.

حضور تيلرســون و همتاي كرهشمالياش در مانيل

ركس تيلرسون، وزير امور خارجه آمريكا نيز گفته بــه دنبال مذاكره با كرهشــمالي است اما فكر ميكند مذاكــرات تا زماني كه پيونگ يانگ تمايل دارد برنامههاي اتمي خود را ادامه دهد، بيثمر است.

وي كه ديروز به مانيل، پايتخت فيليپين رفت تا در نشســت گروه ۰۱ كشور آسهآن شركت كند، براي نخستين بار در اتاقي حضور داشت كه وزير امور خارجه كرهشمالي نيز حاضر بود. پيش از برگزاري اين نشســت، تيلرسون از قبرستان آمريكاييها در مانيل بازديد كرد كه بيش از ۷۱ هزار ســرباز آمريكايي و فيليپيني كشته شــده در جريان جنگ دوم جهاني در آن به خاك سپرده شدهاند. وي سپس به همراه معاونان ارشدش با وزير امور خارجه فيليپين به گفتوگو نشست. اين نخستين ديدار دوجانبه در اين سفر دو روزه در حاشيه نشست گروه آسهآن محسوب ميشود. انتظار ميرود تيلرسون با سرگئي الوروف، همتــاي روس خود، وانگ يي، وزير امور خارجه چين و وزير امور خارجه كرهجنوبي ديدار كند.

وزارت خارجــه آمريــكا پيشتر برگزاري مذاكرات مســتقيم ميان تيلرسون با همتاي كرهشمالياش را رد كرده بود. اگرچه آمريكا در متقاعد كردن متحدان آسياي جنوب شرقي خود براي عدم دعوت از كرهشمالي جهت شركت در نشست آسهآن موفق نشد اما به دنبال اين است كه از اين نشســت براي يادآوري ايزوله بودن ديپلماتيك كرهشمالي استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.