دادستان كل بركنار شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مجلس جديد موسسان ونزوئال با صدور مصوبهاي لوئيزا اورتگا دياز، دادســتان كل اين كشور را از مقام خود بركنار كرد. پيشتر دفتر كار اورتگا دياز به محاصره نيروهاي گارد ملي ونزوئال در آمده بود. مجلس جديد موسسان ونزوئال كه از سياستهايرييسجمهوراينكشورپشتيبانيميكند،دستور عزل لوئيزا اورتگا دياز را در شنبه گذشته صادر كرد.

پيشتــر يك واحد ۰۳ نفره گارد ملي ونزوئال دفتر لوئيزا اورتگا ديــاز در كاراكاس را محاصره كرده بود. لوئيزا اورتگا، خود تصاوير سربازاني كه ورودي محل كار او را مسدود كرده بودند، در حساب توئيترياش منتشر كرد. اورتگا نسبت به ادامه محاصره دفتر خود هشــدار داد و نوشت: من با اين محاصره نظامي موافق نيستم و به اين وسيله عليه اين اقدام غيرقانوني به مراجع ملي و بينالمللي شكايت ميكنم. نيكالس مادورو و دولت او هنوز واكنشــي از خود نشان ندادهاند. كارشناسان سياسي معتقدند كه در پي تشكيل مجلس موسسان، دوره مقابله با مخالفان دولت آغاز شده است. مقابلهبافاشيستها پس از برگزاري نخســتين نشســت مجلس موسسان، نگراني در مورد حفظ جان و ســالمتي دادستان كل ونزوئال شدت گرفت. دلسي رودريگوئز، نايب اول مجلس موسسان و وزير امور خارجه پيشــين اين كشور، در اين جلسه گفت: ما فاشيســتهايي را كه با اعمال زور جنگي اقتصادي عليه ملت به راه انداختهاند، دادگاهي ميكنيم. او يادآور شــد كه بهزودي اين اقدام را به مرحله اجرا خواهد گذاشت و خطاب به مخالفان گفت: فكر نكنيد اين كار هفتهها، ماهها يا سالها طول خواهد كشيد. واكنش سازمان حقوق بشر كميسيون حقوقبشــر قاره آمريكا در اين راستا از دولت ونزوئــال خواســت اقدامات الزم را در جهــت حفظ جان و سالمتي اورتگا انجام دهد. ايگناسيو آلوارز، نماينده اورتگا در واشــنگتن، در اين رابطه تصريح كرد كه دادستان كل نقش مهمي در رعايت موازين حقوق بشر و آنچه از دموكراسي در ونزوئال باقي مانده بازي ميكند. اورتگا كه از هواداران هوگو چــاوز و مدتي نيز نيكالس مادورو بود، با افزايش تنشهاي سياسي در كشور به منتقدان رييسجمهور پيوست. او از جمله پنجشنبه گذشته در رابطه با احتمال بروز تقلب در شمارش آراي انتخابات مجلس موسسان گفت كه دستور تحقيق در اين مورد را صادر كرده است.

گفتنی است رايگيري انتخاب اعضاي مجلس موسسان يكشنبه گذشــته صورت گرفت. مخالفان، اين انتخابات را زمينهساز تغييراتي براي تحكيم پايههاي ديكتاتوري مادورو ارزيابي ميكنند. براساس گزارش خبرگزاريها، ۰۲ حزب و تشــكل مخالف دولت شركت در اين انتخابات را تحريم كردند. مادورو، پس از انجام رايگيري تشــكيل مجلس موسســان را يك پيروزي بزرگ خواند. گفته ميشود كه بيش از هشت ميليون نفر در انتخابات شركت كردند. در حاليكه كميسيون دولتي از شركت ۰۴ درصد از واجدان شــرايط رايدهي در اين انتخابات خبر ميدهد، مخالفان اين رقم را نزديك به ۲۱ درصد ارزيابي ميكنند و ميگويند كه در شمارش آرا، تقلب صورت گرفته است. تعليق عضويت ونزوئال در مركوسور اتحاديه تجاري مركوســور عضويت ونزوئال را به حالت تعليق درآورد تا فشارها بر مادورو براي منحل كردن مجلس موسسان را بيشتر كند. با اين حال رييسجمهور ونزوئال تاكيد كــرده كه همچنان در اين بلوك اقتصادي-تجاري خواهد ماند.

وزراي امور خارجه آرژانتين، پاراگوئه، اروگوئه و برزيل ايــن تصميم را در ســائوپائولو اعالم كردند و از نيكوالس مادورو خواستند زندانيان را آزاد و فورا روند گذار سياسي را آغــاز كند. وزير امور خارجه برزيــل پس از اين ديدار گفت: ما ميگوييم كشــتار و سركوب، ديگر كافي است. ادامه اعمال چنين شكنجههايي عليه مردم غيرقابل تحمل و غيرممكن است.

نيكوالس مادورو ساعاتي پس از اعالم اين تصميم گفت: ونزوئال هرگز از مركوسور بيرون نميرود. قلب، روح و جان ما در مركوسور است. برخي اوليگارشيها شامل برزيل يا دولتهاي تابعــه نظير آرژانتين تالش ميكنند تــا ونزوئال را از بلوك مركوسور بيرون كنند اما ما هميشه در اين بلوك ميمانيم.

مركوســور هيچ قيد و شرطي براي اخراج اعضا از اين اتحاديه تجاري كشورهاي آمريكاي جنوبي ندارد. مركوسور در دســامبر سال گذشته عضويت ونزوئال را به خاطر عدم پيروي از قوانين اين بلوك به تعليق درآورد كه بار ديگر به اين بلوك اقتصادي-تجاري بازگردانده شد. حال به دنبال انتخابات جنجالي يكشنبه گذشــته درخصوص مجلس موسســان و بازداشــت چندين نفر از رهبران اپوزيسيون ونزوئال، مركوســور موضع ســختتري را در رابطه با اين كشور اتخاذ كرده است.

كشورهاي زيادي در سراسر جهان انتخابات روز يكشنبه را محكوم كرده و آن را تالشي براي تمديد حكومت مادورو دانســتند. وزير امور خارجه آرژانتيــن، رهبر ونزوئال را يك ديكتاتوري توصيف كرد و گفت: بسيار بد است كه برادرمان را از در بيرون كنيم اما با توجه به وضعيت بدي كه شاهد آن هستيم و باعث درد و رنج بسيار شده اين تصميم را اتخاذ كرديم.

وزير امور خارجه پرو هم گفت: حدود ۴۱ وزير امور خارجه از سراسر قاره آمريكا سهشنبه در ليما ديدار و درباره ونزوئال مذاكره خواهند كرد و اين گروه ممكن است به يك هيات ناظر دائم تبديل شود. وي افزود: ما مجموعهاي از ۴۱ يا ۵۱ برنامه فردي يا جمعي را كه كشورهايمان ميتوانند براي مقابله با اين بحران انجام دهند، بررسي خواهيم كرد. وزير خارجه برزيل هم گفت: تعليق ونزوئال از مركوسور هيچ تاثيري در سياستهاي تجاري و مهاجرت براي جلوگيري از وخيمتر شــدن بحران انساني نخواهد گذاشت. ما از ونزوئالييهايي كه ميخواهند به برزيل سفر كنند استقبال ميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.