وعده نواز شريف براي بازگشت به قدرت در ۸۱۰۲

Jahan e-Sanat - - NEWS - چالش

ايسنا- فرستاده جديد سازمان ملل به ليبي تاكيد كرد كه هيات اين سازمان به صورت تدريجي به طرابلس بازميگردد.

غسان سالمه در كنفرانس مطبوعاتي كه پس از ديدار ديروز خود با نخستوزير دولت توافقي ليبي و رييس شوراي رياستي اين كشور داشت، گفت: حامل اين پيام از سوي دبيركل سازمان ملل براي مردم ليبي هستم كه او ميخواهد ليبي را در امنيت، ثبات، استقالل و درحالي ببيند كه شهروندان ليبيايي در وفور نعمت باشند. سالمه با اشاره به اينكه حضور هيات سازمان ملل در ليبي در صورت برگزاري انتخابات و يا همهپرسي با مالكهاي بينالمللي بهتر خواهد بود، گفت: اين هيات كه در سال ۴۱۰۲ مجبور به ترك ليبي شد، به صورت تدريجي به طرابلس بازميگردند.

رويترز- هيات صلحبان سازمان ملل اعالم كرد، اين هيات در شمال كشور مالي چندين گور دستهجمعي را كه نتيجه نزاع ميان گروههاي رقيب است كشف كرده است. جنگ ميان گروههاي طوارق در هفتههاي اخير در شمال كشور مالي افزايش يافته است كه تهديدي براي به ناكامي كشاندن توافقنامه صلح سال ۵۱۰۲ اين كشور است. هيات صلحباني سازمان ملل در مالي موسوم به مينوسما گزارشهاي مربوط به نقض حقوق بشر در روستاي آنفيس واقع در جنوبغربي شهر كيدال را بررسي كرده است. مينوســما در بيانيهاي اعالم كرد، اين تيم در روستاي آنفيس گورهاي انفرادي و دستهجمعي را مشاهده كرده است اما قادر به تاييد شمار افراد دفن شده يا تشخيص نحوه مرگ آنها نيست.

رويترز- نخستوزير بركنار شده پاكستان در اظهاراتي وعده داد كه حزبش در انتخابات سراســري ۸۱۰۲ باوجود حكم دادگاه عالي عليه وي بازگشتي قدرتمندانه خواهد داشت. نواز شريف كه چند روز پيش با راي دادگاه عالي بركنار شد، شنبه گذشته در اظهاراتي از دادگاههاي اين كشور خواست فقط به دنبال مجازات سياستمداراني مثل او نباشند و ديكتاتورها را نيز پاسخگو بدانند. وي در سخناني خطاب به صدها حامي و دستاندركار حزبش موسوم به حزب مسلم ليگ شاخه نواز در نزديكي اسالمآباد پيشبيني كرد در انتخابات سال ۸۱۰۲ با اكثريت قاطعي دوباره به قدرت بازگردد.

او گفت: كساني كه تالش كردند پاكستان را درگير بحران كرده و جلوي توسعه در كشور را بگيرند در دسيسه خود شكست خوردند. هيچكس نميتواند جلوي پاكستان را از تبديل شدن به يك قدرت منطقهاي بگيرد. او خاطر نشان كرد: دادگاه پاكستان باوجود اين حقيقت كه بازرسان به دقت سوابق تجاري چند دههاي خانواده او را بررسي كردند او را به اتهام فساد سلب صالحيت نكرد. اين در حالي است كه دادگاه عالي پاكستان در حكم خود گفته بود كه نواز شريف بندهاي ۲6 و ۳6 قانون اساسي اين كشور را كه ميگويد، هر مقام دولتي بايد صادق و امين باشد، رعايت نكرده و دريافت حقوق از يك شركت در امارات متحده عربي را در اعالميه داراييهايش ذكر نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.