بازي چين با كارت كرهشمالي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهران محقق- تصويب تحريمهاي جديد اقتصادي عليه كرهشمالي كه ميتوان با عنوان كمنظير از آن نام برد، يكبار ديگر بر اين واقعيت صحه گذاشت كه اعضاي صاحب وتو در شوراي امنيت، در چنين مواردي كمتر دچار اختالف ميشوند، به عنوان مثال هنگام وضع تحريمها عليه ايران با وجود اينكه مسكو و پكن، از شركاي استراتژيك تهران در منطقه به حساب ميآيند، در تمام موارد راي مثبت دادند يا در همين مورد آخر پكن با وجود اينكه همراه با مسكو- البته بهميزانخيليكمتر-ازحامياناصليپيونگيانگبهحسابميآيند،باپيشنهاد آمريكا براي تحريم كرهشمالي كه اقتصاد ويران و شرايط دردناك زندگي مردم اين كشور را نشانه رفته است، مخالفت كردند. در اينكه ماجراجوييهاي كرهشمالي صلح جهان را با خطر روبهرو ميكند، ترديدي وجود ندارد اما اگر حمايت آشكار و پنهان پكن و تا حدودي مسكو از سياستهاي پيونگ يانگ نبود، هرگز توان ساخت موشك و ياراي بحرانآفريني را نداشت، به عبارت بهتر سياست دوگانه پكن و مسكو، حكايت هويج و چماق را معنا ميكند، چراكه از سويي با حمايت از كرهشمالي اجازه ماجراجويي به ديكتاتور اين كشور را ميدهند و از سويي با سياستهاي همچنان ناموفق تحريم غرب، بهطور خاص واشنگتن در حل و فصل بحران كره همراهي ميكنند.

بيترديد، تحريم اخير شوراي امنيت، بيش از آنكه دست و بال كيم جونگ اون را ببندد، مردم فلك زده كرهشــمالي را به ســوي بدبختي بيشتر پيش ميراند، اما از آنجايي كه بازي دوگانه به ويژه از ســوي پكن، يعني استفاده از «برگ كرهشمالي» امري بيسابقه نيست، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه ادامه شــرايط نه صلح و نه جنگ در شبهجزيره كره، نه تنها به سود پكن و مسكو نيست حتي نميتواند به سود ژاپن هم باشد، گام گذاشتن در راه ديپلماسي آن هم با توجه به آنچه در كرهشمالي ميگذرد، در نهايت بايد دستكم به تحديد قدرت اتمي اين كشور بينجامد، چراكه پيونگ يانگ هرگز حاضر نميشود تنها ابزار ابراز وجود خود در صحنه بينالمللي - يعني موشك بازي- را كنار بگذارد، در واقع اگر سخن از ديپلماسي در بحران شبهجزيره كره به ميان ميآيد، در واقع نوعي عوامفريبي بينالمللي خواهد بود، نه رسيدن به نتيجهاي كه به سود مردم كرهشمالي باشد.

آخر اينكه پكن، به راحتي راضي نميشــود، بحران شبهجزيره كره يك بار براي هميشه حل و فصل شود، چراكه در آن صورت ديگر كرهشمالي و جنوبي وجود نخواهد داشت و كره متحد خود به عنوان يك خطر جدي دستكم رقيب، براي همسايگانش، خودنمايي خواهد كرد.

بدون ترديد منظور پكن از ديپلماسي، يعني حفظ وضعيت فعلي نه صلح و نه جنگ، و در نتيجه ادامه ترك مخاصمهاي كه ۴6 سال از عمرش ميگذرد، منتهي با اين شرط كه از شدت و خطر موشك بازيهاي پيونگ يانگ كاسته شود، وگرنه اين تصور كه ديپلماسي يعني محو ديكتاتوري و آغاز زندگي جديد براي مردم كره باشد، قطعا تصور باطلي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.