ادامه عزل و نصبها در دربار انگلیس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

يورونيوز- كاخ باكينگهام با به راه افتادن موجي از استعفاها و كنارهگيريها در وضعيت نگرانكنندهاي به سر ميبرد. به نوشته روزنامه ميل آن ساندي، كامال واضح است كه اليزابت دوم، ملكه انگليس همزمان كه شرايط را آماده ميكند تا در آينده شاهزاده چارلز، وليعهد انگليس بتواند زمام امور را در دست بگيرد، شخصا دستور عزل و نصبها در كاخهاي سلطنتي را صادر كرده است. اما منابع مطلع در دربار انگليس نگران هستند و ميگويند كه اوضاع ابهامآلودي ايجاد شده كه به دنبال استعفاي ناگهاني دست راست ملكه و ساير چهرههاي سرشناس در هفته گذشته تشديد شده است. يكي از درباريها ميگويد: اين شرايط را ميتوانيد يك قتلگاه سلطنتي واقعي توصيف كنيد.

از جمله مقامهايي كه از دربار خارج ميشوند، شامل منشيهاي شخصي شاهزاده ويليام و شاهزاده هري، پسران وليعهد انگليس ميشوند. از سوي ديگر منشي شخصي عروس وليعهد انگليس هم قصد دارد از دربار خارج شود. عالوه بر اين، مشخص شد كه دومين مشاور و دستيار ملكه هم استعفاي خود را تقديم كرده است. گرچه هنوز مشخص نيست كه اين پيشنهادها از طرف چه شخصي به ملكه داده ميشود، يك منبع مطلع در دربار انگليس گفت: نبايد اين مساله را فراموش كنيد كه هنوز ملكه رييس است و جدا از پيشنهادات، خودش تصميم ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.