دفاع تمامقد ترامپ از مشاور امنیت ملي خود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- رييسجمهور آمريكا در مقام دفاع از مشاور امنيت ملي خود مقابل هجمههاي راســتهاي افراطي برآمد و گفت كه او فردي خوب و دوست و حامي اسراييل است.

دونالد ترامپ در بيانيهاي كوتاه هربرت ريموند مكمستر را فردي خوب توصيــف كرد و گفت كه آنها با هم به خوبي همكاري ميكنند اما با توجه به معيارهاي ترامپ، چنين بيانيهاي كوتاه بود و بعيد به نظر ميرسد باعث از ميان رفتن موضعگيريها از سوي حاميان افراطي ترامپ يا حل اختالف حزبي در داخل كاخ سفيد شود.

بسياري از حمالت و هجمهها به وبسايت بريتبارت نيوز تعلق دارد كه تا آگوست سال گذشته ميالدي رياست آن را استيون بنون، استراتژيست ترامپ برعهده داشت. در مطالب بريتبارت، مكمستر فردي بسيار سرخود توصيف و گفته شده كه او فردي است كه مكررا به ارشد خودش ضربه وارد ميكند. در يكي ديگر از مطالب منتشر شده در اين وبسايت خبري آمده كه مكمستر به شدت نسبت به اسراييل و ترامپ حالت خصمانه دارد. در بيانيه مختصر ترامپ كه به خبرنگاران كاخ سفيد ارائه شد، آمده است: ژنرال مكمستر و من همكاري خوبي با هم داريم. او فرد خوبي است و به شدت حامي اسراييل است. من بابت ادامه فعاليت او در كشور راضي هستم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.