عمليات نظامي تركيه در مرز سوريه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

آسوشــيتدپرس- رييسجمهور تركيه مجــددا تاكيد كرد كه عملياتهاي جديد مرزي در سوريه در دستور كار است و همزمان اين كشــور حضور نظامي خود در امتداد مرز دو كشــور را عليه تهديدهاي نيروهاي كرد در سوريه افزايش ميدهد.

رجب طيباردوغان گفت، آنكارا مصمم است تحركات جديدي شبيه آنچه آگوست گذشته در شمال سوريه انجام داد، آغاز كند. او با اشاره به گروه داعش و تمايالت كردها براي استقالل گفت: كامال مشخص است كه شــرايط در سوريه فراتر از جنگ عليه يك سازمان تروريستي است. اردوغان در سخناني در جمع انبوهي از حاميانش در افتتاحيه استاديومي در استان ملطيه در شرق تركيه، همچنين كمپين تحت رهبري آمريكا عليه داعش در سوريه را هدف انتقاد قرار داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.