تركيه براي آلمانيها امن نيست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويترز- رهبر حزب اپوزيسيون تركيه با اشاره به اوضاع داخلي تركيه اعالم كرد كه كشورش براي آلمانيها امن نيست.

كمال قليچدار اوغلو اعالم كرد: در تركيه براي هيچكس هيچ تضمين امنيتي وجود ندارد. خارجيها زماني به كشوري ميروند كه در آن كشور قانونمداري، عدالت و امنيت وجود داشته باشد. وي در ادامه از بازداشت خبرنگاران در تركيه انتقاد كرد. اين رهبر اپوزيســيون تركيه ادامه داد: متوجه هســتم كه به برخي از خبرنگاران آلماني و شهروندان ديگر كه براي انجام حرفه خود به تركيه آمدهاند، به شكل نامناسبي لقب جاسوس داده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.