تعييناولينوزيرهندودردولتجديدپاكستان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- درشا الل از سوي نخستوزير جديد پاكستان به عنوان يكي از اعضاي كابينه جديد اين كشور انتخاب شد.

يك سياستمدار هندو براي اولينبار پس از گذشت بيش از دو دهه به يك مقام وزارتي دست يافته است.

يك مقام دولتي پاكستان اعالم كرد: اين سياستمدار هندويي به عنوان رييس هماهنگي ميان استانهاي مختلف پاكستان انتخاب شده است. شهيد خاقان عباسي در پي كنارهگيري نواز شريف از سمت نخستوزيري پس از راي دادگاه عالي به عنوان نخستوزير موقت بر سر كار آمد. هندوها تنها بيش از دو درصد از جمعيت نزديك به ۰۰۲ ميليون نفري پاكستان را تشكيل ميدهند، بيشتر جمعيت اين كشور مسلمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.