استقرار نيروهاي ويژه انگليس در ليبي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- نيروهاي ويژه انگليسي براي مقابله با شبهنظاميان افراطي و مبارزه با باندهاي قاچاق انسان راهي ليبي شدهاند.

۰۸ نفر از اعضاي گارد ويژه انگليس با پشتيباني ۰۴ نيروي متخصص و نيروهايي از آمريكا، فرانسه و ايتاليا در ليبي مستقر شدند تا با اجراي عمليات فوق محرمانه اجازه ندهند داعش در اين كشور شمال آفريقا پايگاه ايجاد كند. اين نيروها همچنين كارتلهاي قاچاق انساني را هدف ميگيرند و نيروهاي ليبيايي را وادار ميكنند تا با تخريب قايقها اقدامي قاطعتر عليه قاچاقچيان انسان انجام دهند. وزير امور خارجه انگليس ماه مي در ديدار با فائز السراج، نخستوزير ليبي از اين كشور انتقاد كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.