احتمالتوقيفامالكخانوادهنوازشريفدرلندن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- امالك چندين ميليون پوندي خانواده نخستوزير پاكستان در لندن احتماال در جريان تحقيقات درباره فساد مالي آنها توقيف ميشود.

نواز شريف به تازگي توسط ديوان عالي اين كشور به اتهام فساد مالي ردصالحيت شده است.

سن شريف، ۱۴ ساله پسر نخستوزير بركنار شده پاكستان در لندن زندگي ميكند، دستكم ۵۱ خانه و دفتر در انگليس دارد و هيچ منبع مشخص درآمدي هم ندارد. او اتهامات عليه پدرش را توطئه دانسته است. تيم مشترك تحقيقاتي در پاكستان مشخص كرده كه نواز شريف تعدادي شركت در لندن تاسيس كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.