حل ركود مسكن در بورس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بخشي از مشــكل مردم در خانهدار شدن بــا روش بــورس كاال حل ميشــود. حامد سلطانينژاد، مديرعامل بورس كاال در گفتوگو با فــارس از تــالش براي تعريف شــاخص مســكن و ايجاد امكان معامالت اوراقمحور ايــن كاالي مصرفــي در تاالر نقــرهاي خبر داد و گفــت: برخورداري از بازيگران بســيار از جمله ويژگيهاي خوشــايند بازار مسكن و مســتغالت اســت. وي گفت: عموم مردم ميتوانند مصرفكننده، ســازنده مســكن يا سرمايهگذار مســكن باشند اما گروه هميشه در صحنهاي تحت عنوان بنگاههاي مشــاور امــالك وجود دارند كه همــواره يا در مورد مســكن صحبت ميكنند يا در مورد مباحث مرتبط با مســكن. به عبارتي عاميانهتر بايد گفــت كف بازاريهاي حوزه مســكن تالش ميكننــد بازاري راه بيفتد تا بتوانند در بنگاه معامالت مســكن تحليلي از شرايط موجود داشــته باشند. مديرعامل بورس كاال با اشاره به پيشنهاد خود به اتحاديه مشاوران امالك به منظور استفاده از دادههاي تاريخي براي تعريف شاخص مسكن در بورس گفت: ميتوان با ارائه دسترسي به سامانه معامالت و يك مانيتور به مشاوران امالك زمينه خريد و فروش مسكن يا اوراق بهادار مبتني بر مسكن را فراهم كرد. به گفته وي، اگر ميخواهيم ســبدي از اوراق بهادار روي مسكن تعريف كنيم كه تبديل به سبد همگن مسكن شــود، ميتوان با كمك اتحاديه انبوهســازان و مشاوران مسكن آن را ايجاد كرد. از ســويي ديگر ميتوان معامالتي را از طريق سلف موازي مسكن يا اوراق بهادار مسكن در نظر گرفت و امكان پيشخريد كردن مسكن را فراهم آورد. سلطانينژاد افزود: مدل ديگر در اين زمينه تعريف يكسري پروژههاي انبوهسازي در چارچوب معامالت مالي همزمان با ارائه دسترسي به مشاوران امالك در سامانه معامالت است كه ميتواند زمينه پيشفروش ساختمانهاي نيمهساز را فراهم كند، از سويي ديگر پول مردم نيز به گردش درميآيد بدون اينكه تورمي ايجاد كند. „تقارن„اطالعاتي اين مقام مســوول يادآور شــد: انجام اين معامالت در بــورس كاال اگرچــه نميتواند ركود را از بين ببرد اما به دليل وجود نيروي انســاني انبوه در كشــور به عنوان ســرمايه اصلي و عالقهمند به حوزه مســكن، بازاري را ميتواند ايجاد كند كه تقارن اطالعاتي در آن وجود داشــته باشد. به گفته وي، شاخصي بر مبناي معامله يك متر مربع منزل مســكوني در منطقــه متوســط تهــران ميتواند براي اشــخاصي كــه عالقهمند به خريد مســكن هستند، توليدكنندههايي را فراهم كند كه در ازاي دريافت پول از آنها اقدام به ارائه مسكن به متقاضيان كنند. در عين حال واسطههاي مالــي از جمله صندوقهاي ســرمايهگذاري زمين و ســاختمان نيز در اين بين ميتوانند وجود داشته باشــند. وي ادامه داد: در حال حاضر با تامين ســرمايه مسكن رايزني شده و مدلي كه به جمعبندي رسيده، فعال انتشار اوراق ســلف موازي مسكن و اوراق مشاركت مســكن اســت به اين ترتيب كه يكســري واحدهاي سرمايهگذاري از يك پروژه خريداري ميشــود و وقتي معادل تعــداد يونيتها به يك واحد مســكوني رسيد، دارنده واحدهاي سرمايهگذاري ميتواند مسكن خود را تحويل بگيرد. سلطانينژاد با اشاره به ويژگيهاي بازار مالي گفت: خاصيت بازار مالي بزرگتر شدن و برخورداري از اهرم مالي است كه خروجي آن افزايش تعداد بازيگران بازار است. وزارت راه و شهرسازي، دانشگاهيان، انبوهسازان و مشاوران امالك بايد نظرات خود را در اين زمينه ارائه دهند تا موضوع فروش متري مسكن از طريق يونيتها انجام شود. „ورود„به„بورس„با„گواهي„سپرده„كااليي مديرعامل بــورس كاال درباره اينكه چرا شركت آلومينيوم المهدي پس از واگذاري به بخش خصوصي تا روز گذشته حتي يك كيلو شمش در بورس كاال عرضه نكرده اما همچنان ايــن كاال در انبارهاي تهران و بندرعباس به قصــد بازار آزاد انبار ميشــود، گفت: تالش براي ايجاد مشــوقهاي مختلــف به منظور امكان گرايش توليدكنندهها به سمت بورس در حالي است كه شركت آلومينيوم المهدي از زماني كه خصوصي شده همواره به دنبال تاميــن مالي از طريق بورس بوده اســت كه پــس از انجام مذاكره عنوان شــد عالقهمند به اســتفاده از گواهي ســپرده كااليي است. از اينرو قرار شــده انبارهــاي تهران و بندر عباس اين شــركت در بــورس كاال پذيرش شــوند و از گواهي ســپرده كااليي استفاده كنند. بازارگردان آن نيز قرار اســت شركتي كه در حوزه واســطهگري مالي فعاليت كرده را بر عهده گيرد. اين مقام مســوول با اشاره به مذاكرات اوليه انجام شده با مالك شركت آلومينيوم المهدي گفت: اين شركت به دنبال مدلي توسعهيافته از طريق استفاده از گواهي ســپرده كااليي در بورس كاالست كه پس از پذيــرش انبارهاي آن از همــان انبار عرضه محصوالت خود را انجام خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.